90% van de West-Europese bedrijven wordt met laattijdige betalingen geconfronteerd.

 • In West-Europa wordt bijna 40% van de waarde van B2B-facturen te laat betaald, in België staat dit cijfer op 41.3%
 • Achterstallige facturen worden gemiddeld binnen drie weken na de vervaldag betaald
 • 1 op de 4 respondenten betaalde zijn leveranciers te laat als gevolg van betalingsachterstanden door een B2B-klant
 • 35% van de respondenten zal dit jaar de kredietwaardigheid van zijn klanten vaker controleren

Het bedrijfsklimaat zal in 2016 naar verwachting uitdagend blijven en de vooruitzichten voor faillissementen zijn gemengd. Dit is voornamelijk te wijten aan de daling van de grondstoffenprijzen en de vertraging van de Chinese economie. Dit jaar wordt er geen verbetering verwacht op het vlak van faillissementen, de prognose voor het absolute niveau van faillissementen in de eurozone blijft 66% hoger dan voor de crisis van 2007.

Ongeveer 90% van de respondenten die aan de laatste editie van het Atradius-onderzoek Payment Practices Barometer voor West-Europa heeft deelgenomen, werd in het afgelopen jaar geconfronteerd met achterstallige facturen aan B2B-klanten. Dit resulteerde in een gemiddelde van bijna 40% van de totale waarde aan B2B-vorderingen die in gebreke blijven. De respondenten in Italië en Griekenland werden het meest negatief beïnvloed door laattijdige betalingen door hun binnenlandse B2B-klanten (gemiddeld bijna de helft van de totale waarde van hun B2B-facturen bleef in gebreke, dat is ongeveer 10% meer dan het gemiddelde voor West-Europa). Respondenten in Groot-Brittannië daarentegen werden het zwaarst getroffen door laattijdige betalingen van hun exportklanten (46,4% van de totale waarde van de Britse export kredietverkopen werd naar verluidt te laat betaald door B2B-klanten, in vergelijking met een gemiddelde van 38,3% in West-Europa ).

Het Atradius-onderzoek Payment Practices Barometer voor West-Europa onderzocht het betaalgedrag van binnenlandse en buitenlandse B2B-klanten van ongeveer 3000 bedrijven in 13 landen. Het onderzoek werpt een licht op de trends in het gebruik van Credit Management Tools, op de gepercipieerde uitdagingen inzake winstgevendheid, op DSO en op betalingspraktijken volgens industrie en bedrijfsgrootte. In deze nog steeds uitdagende insolventie-omgeving is het geen verrassing dat er in 2016 meer West-Europese respondenten dan vorig jaar (57,9%, een stijging in vergelijking met de 51,4% in 2015) meldden dat de laattijdige betaling van de binnenlandse facturen meestal te wijten is aan onvoldoende beschikbare fondsen bij hun klanten. Dit wordt het meest ervaren door de respondenten in Griekenland. Ook het percentage van de respondenten in West-Europa dat om deze reden laattijdige betaling van buitenlandse facturen meldde steeg, 40,2% in vergelijking met 37,1% vorig jaar. Dit werd het vaakst gemeld door B2B-klanten in Oostenrijk.

Ongeacht de reden waarom B2B-klanten hun facturen te laat betalen, hebben deze praktijken negatieve gevolgen voor de respondenten in West-Europa, veroorzaken ze financiële problemen en hebben gevolgen voor de rest van de supply chain.

 • ongeveer 20% van de respondenten moest specifieke maatregelen nemen om de cashflow of verloren inkomsten te corrigeren;
 • ongeveer 15% van de respondenten moest extra financiering of een rekening-courantkrediet aanvragen
 • bijna 25% van de respondenten betaalde hun eigen leveranciers te laat als gevolg van betalingsachterstanden van B2B-klanten;

De respondenten in West-Europa lijken zich goed bewust van het feit dat een bescherming tegen betalingsrisico’s die voortvloeien uit de verkoop op krediet van het allergrootste belang is om de winstgevendheid van een bedrijf te beschermen. Ongeveer 45% van de respondenten gaf aan dat ze hun mix van Credit Management Tools dit jaar niet gaan veranderen om een stevige greep op credit management te verzekeren. In dezelfde tijdsperiode zal ongeveer 35% vaker de kredietwaardigheid van zijn klanten controleren, en bijna 33% zal vaker het track record van klanten controleren. Daarnaast zal 28,7% dit jaar het handelskredietrisico meer controleren.

Christophe Cherry, Country Director België-Luxemburg licht toe “We stellen een verslechtering van de kwaliteit van de betalingen vast, vooral in de bouwsector. Het is duidelijk dat de significante daling van de overheidsinvesteringen een enorme impact hebben op de activiteitsgraad en dus op de liquiditeiten. We spreken absoluut nog niet van een kritieke situatie, maar we volgen dit wel van nabij op.”

Belangrijkste resultaten voor België:

 • De betalingsachterstanden bedragen gemiddeld 25 dagen, ze nemen toe en liggen hoger dan het West Europese gemiddelde (22 dagen).
 • De oninbare nationale B2B vorderingen komen het vaakst uit de bouwsector, de sector van de duurzame consumptiemiddelen en uit de dienstensector.
 • De voornaamste reden van betalingsachterstand blijft het gebrek aan liquiditeiten met 58.2%, tegen 50.3% vorig jaar (58% gemiddeld voor West Europa)
 • De DSO (Days Sales outstanding) zit op 51 dagen (gemiddelde van de studie ligt op 48 dagen), zijnde 9 dagen hoger dan één jaar geleden en 30% van de respondenten verwacht zich nog aan een verdere aftakeling in de volgende 12 maand.

Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius NV vervolgt: “Het bedrijfsklimaat zal in 2016 in verschillende markten naar verwachting uitdagend blijven. Voor de meeste markten wordt slechts een kleine verbetering van de insolventieniveaus verwacht als gevolg van de stijgende onzekerheid uit het buitenland, met name de grondstoffenprijzen en de vertraging in China. In de eurozone is het absolute niveau van het aantal faillissementen op dit moment 66% hoger dan voor de crisis van 2007, en in China, Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika wordt er een sterke stijging van het aantal faillissementen verwacht. Met dit in het achterhoofd kan een gediversifieerde klantenportefeuille en een stevige grip op debiteurenbeheer en kredietverzekering van grote waarde zijn in het beperken van betalingsrisico’s, zodat uw activiteiten kunnen groeien, ook in uitdagende economische tijden”.

Het volledige rapport met de resultaten van de 2016 editie van het Atradius-onderzoek Payment Practices Barometer voor West Europa kunt u vinden op de website www.atradius.be

Bron: atradius.be