Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt de positieve resultaten inzake jobcreatie in het rapport van de Nationale Bank.

Toen de federale regering besliste om een beleid te voeren dat zou inzetten op lastenverlagingen op arbeid via onder meer een tax shift, werd dit door sommigen aanzien als een cadeau voor werkgevers. ‘De cijfers wijzen uit dat de tax shift vooral een cadeau is voor de private werkgelegenheid. De werkgevers houden woord: na de tax shift volgt de joblift’, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder.

Via een politiek van lastenverlagingen op arbeid via de indexsprong en de tax shift en twee gematigde loonakkoorden, is de loonkostenhandicap die werd opgebouwd sinds 1996 volledig weggewerkt. De resultaten mogen er zijn: in 2016 werden er 59.000 extra jobs in de private sector gecreëerd en steeg de koopkracht voor het eerst sinds de crisis. Volgens Pieter Timmermans moet er nu ingezet worden op de volgende drie elementen.

In de eerste plaats moeten we werk maken van een verdere afbouw van de historische loonkostenhandicap, die momenteel 9 à 10% bedraagt met Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het VBO verwacht dat bij ongewijzigde omstandigheden het gematigde loonakkoord en de tweede fase van de tax shift deze historische loonkostenhandicap opnieuw met 1% zal terugdringen.

Vervolgens is het essentieel dat we onze hervormingen blijven voortzetten indien we meer buitenlandse investeringen willen aantrekken. Pieter Timmermans: ‘We denken daarbij aan een verlaging van de vennootschapsbelasting, het oplossen van het fileprobleem en een interfederaal energiepact. Momenteel heerst daar grote onduidelijkheid over, die investeerders doet twijfelen.’

Uiteindelijk wordt het ook tijd voor een Nationaal Investeringspact, met investeringen in digitalisering, mobiliteit en energie. Deze investeringen moeten zich bijvoorbeeld concentreren op de ‘missing links’ op onze wegen, onze tunnels, de havens, het GEN of de uitrol van nieuwe digitale en energienetwerken. Cruciaal hierbij is dat de staatsschuld niet verder mag ontsporen. Er moet daarom een intelligente samenwerking opgezet worden tussen de overheid en de private sector.

‘Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat onze Belgische werkgevers woord gehouden hebben. Zij hebben veel kritiek gekregen na de aankondigingen van het beleid: zullen zij zich wel aan de afspraak houden en banen creëren? Ja dus. 56.000 jobs in 2016, en die trend zetten we voort als we voldoende blijven hervormen’, besluit Timmermans.

Bron: VBO