“De nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden in een B2B-context (het “Belgisch betalingsbevel”) is nog maar in werking sinds juli van dit jaar, maar nu mogen we al spreken van een succes.

Ons kantoor De Wilde & Baele heeft intussen een 50-tal aanmaningsakten betekend en in de eerste dossiers zullen stilaan regelingen worden getroffen. In heel België ging het eind augustus al om meer dan duizend dossiers.” zegt Nicolas De Wilde.

Hij wijst erop dat de nieuwe regeling een hele verbetering betekent voor organisaties met slechte betalers omdat zowel de termijn als de kosten sterk verminderen ten opzichte van de oude situatie. Die versnelling bestaat alleen in het geval de klant een bedrijf is én de betalingsoproep niet betwist. Met het betalingsbevel hoeft men in dat geval niet via het gerecht te gaan, maar kan een advocaat vragen aan een deurwaarder om een aanmaning te betekenen. Als er geen betwisting komt, maakt de gerechtsdeurwaarder een Proces-Verbaal van Niet-Betwisting op en vraagt hij via een elektronisch platform de uitvoerbaarheid aan. Een magistraat kijkt het dossier in via het CROS-platform en geeft zijn goedkeuring. Nicolas De Wilde: “Dat maakt dat al na iets meer dan één maand een uitvoerend beslag kan gelegd worden. Dat is twee maanden sneller dan voorheen. Het zorgt er ook voor dat de kosten slechts een derde bedragen van vroeger.”

Het Belgisch betalingsbevel is er gekomen omdat op Europees niveau al langer een vergelijkbare procedure bestond. “Binnen België heeft men verkozen om te procedure buiten de rechtbanken te houden. In een Europese context komt de rechtbank nog steeds administratief tussen en in de praktijk zorgt dat altijd voor een vertraging.”

Over de ervaring met het Belgische betalingsbevel zal het kantoor De Wilde & Baele een presentatie verzorgen tijdens Credit Expo op 20 oktober in de Brabanthal in Leuven. “Het is onze bedoeling om de bezoekers een inzicht te bieden in de mogelijkheden van die nieuwe regeling en een eerste verslag uit te brengen over onze eigen ervaringen ermee,” zegt Nicolas De Wilde.

Voor het kantoor is die actieve aanwezigheid op Credit Expo een opportuniteit om in contact te komen met bedrijven die van plan zijn om hun kredietmanagement en inningsprocedures te moderniseren. De Wilde & Baele had ook al deelgenomen aan de vorige editie. “We hebben toen vastgesteld dat de beurs heel wat organisaties aantrok die tot ons doelpubliek behoren. Tijdens die dag hebben we verschillende goede contacten kunnen leggen,” zegt Nicolas De Wilde.

Het kantoor stelt vast dat steeds meer bedrijven inzien dat gerechtsdeurwaarders een cruciale rol vervullen in het inningsproces. Het beeld van de deurwaarder die een vrachtwagen meebrengt om een woning te komen leeghalen is daarbij verouderd. Gerechtsdeurwaarders zijn veel eerder in de procedure betrokken en trachten via minnelijke schikkingen en afbetalingsplannen een oplossing te vinden die uiteindelijk voor alle partijen beter is. De persoonlijke benadering van zowel de schuldeiser als zijn klant, zorgt ervoor dat onze tussenkomst door beide partijen als klantvriendelijk gepercipieerd wordt. Organisaties die zeer veel facturen versturen – zoals energiebedrijven en telecomoperatoren – voeren al langer een beleid waarbij ze gerechtsdeurwaarders actief inzetten. Nu groeit ook de interesse van de grote familiebedrijven en kmo’s. Die beweging is intussen ingezet en evolueert verder.

“Omdat we een unieke rol vervullen – de inbeslagname moet door een gerechtsdeurwaarder gebeuren – maken we altijd deel uit van een volledig kredietbeheer. Bedrijven zijn geïnteresseerd om partners te vinden die het hele traject kunnen opvolgen, en dat is precies wat wij bieden. Eén partij die het hele traject voor zijn rekening neemt, is interessant omdat net de scharniermomenten – wanneer zaken van de ene partner aan de andere worden doorgegeven – zorgen voor vertragingen en mogelijke fouten met zich kunnen meebrengen. In de praktijk stellen we nu nog vast dat organisaties de beginfase van de betalingsopvolging nog grotendeels zelf in de hand houden. Pas als de betalingstermijn met 90 dagen is overschreden, roepen ze de hulp van externe partijen. De interesse groeit om ons daar al vroeger bij te betrekken,” zegt Nicolas De Wilde. De verhoging van de gerechtskosten die vorig jaar werd doorgevoerd, draagt ook bij tot die evolutie. Organisaties gaan op zoek naar alternatieve oplossingen. Ook het nieuwe Belgische betalingsbevel biedt in de juiste omstandigheden bovendien een goedkoper alternatief.

De Wilde & Baele is Gold Partner van Credit Expo België op donderdag 20 oktober 2016 in de Brabanthal in Leuven. Klik hier om u direct gratis aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo België.


Nicolas De Wilde

Bron: www.creditexpo.be