Febelfin bezorgd over negatieve impact op Belgische economie en toekomst Brussel als Financieel Centrum.

In het huidige post-Brexit tijdperk is het voor de financiële sector primordiaal om de aantrekkelijkheid van België in de verf te zetten en om verantwoorde investeringen aan te trekken. We wensen dan ook te wijzen op de hoge wenselijkheid, zelfs noodzaak, van een Belgisch Brexit Plan, dat onze troeven en prioriteiten ondersteunt, en de fiscale druk op bancaire en financiële activiteiten niet verder verzwaart.

Febelfin stelt vast dat België zich begin december dient uit te spreken, met een beperkte minderheidsgroep van lidstaten, of ze verder werk wil maken van een Europese financiële transactietaks (FTT).

In die context trekt Febelfin aan de alarmbel over de mogelijke negatieve gevolgen van een FTT op de financiering van de economie en gezonde ontwikkeling van de toekomst van Brussel als Financieel Centrum. De ontwikkeling van gezonde bancaire en financiële activiteiten, ten dienste van gezinnen en ondernemingen, mag niet in het gedrang komen door de invoering van een weinig doordachte en slecht getimede FTT.

Het voorstel, zoals dit nu voorligt op de Europese onderhandelingstafel, viseert niet uitsluitend de zogenaamde speculatieve activiteiten, maar ook zonder onderscheid de gezonde activiteiten die onderdeel uitmaken van goed risicobeheer door de banken en de financiering van ondernemingen en gezinnen.

Indien dit voorstel zou worden ingevoerd in België, is Febelfin heel bezorgd over de mogelijke negatieve impact op de financiering van ondernemingen en particulieren, inzonderheid op hypothecaire leningen. De huidige Europese voluntaristische keuze om alvast overheidsinstrumenten uit te sluiten van het toepassingsgebied, toont aan dat de financieringskostprijs zal toenemen door de invoering van een dergelijke FTT.

Europa is begrijpelijk hierover bezorgd en wil deze extra kost niet opdringen aan de overheden. Doch voor andere segmenten van de economie, maatschappij en gezond risicobeheer maakt ze dergelijke uitzondering niet of onvoldoende.

Impact

Febelfin ziet het als haar plicht om te wijzen op de mogelijke impact op de reële economie, de financiering van bedrijven en gezinnen, en de gezonde ontwikkeling van Brussel als Financieel Centrum. Het feit dat slechts 10 Lidstaten een invoering van een FTT overwegen en onze directe buurlanden Nederland en Luxemburg niet wensen deel te nemen, vergroot de negatieve impact voor Brussel als Financieel Centrum.

Bovendien verhoogt dit eveneens de kans dat gezonde activiteiten België zullen verlaten, door het creëren van een ongelijk speelveld binnen de Europese unie en binnen de eurozone. In het kader van de uitbouw van gezonde activiteiten vanuit Brussel als Financieel Centrum moet België zich competitief weten op te stellen om huidige activiteiten en jobs zo veel mogelijk te behouden en er nieuwe aan te trekken.

Bovendien heeft België een aantal troeven voor het aantrekken van investeringen in een post-Brexit tijdperk. Aangezien andere Europese landen volop bezig zijn zich competitief te herpositioneren in het licht van de Brexit, dient ook België een krachtige, coherente aanpak voorop te stellen.

De invoering van een FTT zou de aantrekkelijkheid van Brussel als financieel centrum ernstig fnuiken en weegt nu reeds op de mogelijkheid om investeringen aan te trekken. Het loutere feit dat België mee aan de Europese onderhandelingstafel zit, werkt vandaag reeds contraproductief in het aantrekken van activiteiten naar ons land.

Onze twee Benelux-partners kunnen vandaag immers uitpakken in de promotie van respectievelijk Amsterdam en Luxemburg zonder rekening te moeten houden met een “Europese” FTT.

Febelfin wil er de regering aan herinneren dat zij in het regeerakkoord het engagement heeft genomen om goldplating maximaal te vermijden en werk te maken van Brussel als Financieel Centrum. De huidige voorstellen voor het invoeren van een FTT vallen hier niet mee te rijmen.

Verzoek aan de regering

Febelfin vraagt bijgevolg aan de regering om zich te distantiëren van de huidige Europese werkzaamheden over het voorstel tot introductie van een FTT in 10 Lidstaten. Het huidig voorstel maakt geen of onvoldoende onderscheid tussen zogenaamde “verwerpelijke” speculatieve en gerechtvaardigde en gewenste gezonde activiteiten. De Belgische deelname aan de FTT-besprekingen ontwricht de ontwikkeling van Brussel als Financieel Centrum voor het ontplooien van duurzame gezonde activiteiten.

Indien de regering de onderhandelingen toch nog wenst verder te zetten over de invoering van de FTT, dient de FTT verder bestudeerd te worden in het kader van een Europese kapitaalmarktenunie. Deze unie is een topprioriteit van Europa, met als doel: het aanmoedigen van investeringen; het maximaal kansen bieden aan alternatieve financiering via de kapitaalmarkten; en het creëren van jobs. De financiële transactietaks, zoals die voorligt, draagt daar niet toe bij.

Hierbij willen we niettegenstaande de hogervermelde beschouwing over de in de steigers staande Europese kapitaalmarktenunie, de volgende richtsnoeren aanreiken:

  • De taks dient, indien nodig en politiek wenselijk geacht, gericht te zijn op speculatieve activiteiten en enkel dergelijke activiteiten met negatieve effecten te viseren. De taks mag geen gezonde vormen van financiering, beleggingen of risicobeheer treffen;
  • Een dergelijke nieuwe Europese financiële transactietaks zou minimaal van toepassing moeten zijn in alle landen van de Eurozone, en idealiter de Europese unie, om een ongelijk speelveld te vermijden;
  • Er mag ook voor een dergelijke FTT geen onverantwoord onderscheid worden gemaakt tussen overheidsobligaties en andere vormen van financieringen van de economie, de bedrijven en de gezinnen;
  • Het uitvoeren van een volwaardige ernstige en objectieve impactanalyse is en blijft noodzakelijk;
  • Men dient ook best de gevolgen van een Brexit af te wachten alvorens te besluiten dergelijke nieuwe vorm van taxatie te introduceren in een beperkt aantal Europese landen. Brexit zal immers potentieel het Europese financiële en bancaire landschap hertekenen.

Febelfin nodigt de regering vandaag uit om een duidelijk signaal te geven en deze bezorgdheden ter harte te nemen, om de financiering van gezinnen en bedrijven en het risicobeheer van de financiële instellingen in ons land te blijven vrijwaren. Wij vragen aldus naar de toekomst te kijken en de troeven van België voor investeerders in de kijker te plaatsen.

Bron: Febelfin