Door de coronaviruscrisis hebben veel ondernemingen te kampen met dalende inkomsten, maar hun uitgaven blijven wel doorlopen. Om de gevolgen van de crisis te beperken, heeft de regering een staakt-het-vuren voor bedrijfsschulden aangenomen. Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Voorwaarden

Dit moratorium moet ondernemingen ademruimte geven van 24 april tot en met 17 mei 2020. Alle ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19-pandemie komen hiervoor in aanmerking. Ondernemingen die op 18 maart al in staking van betaling waren, kunnen de opschorting niet genieten. Hun moeilijkheden worden beschouwd als daterend van voor de COVID-19-crisis.

Schuldeisers kunnen de schuldenaar dagvaarden voor de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Die kan de opschorting opheffen op basis van alle omstandigheden van de zaak. Zo zou het moratorium kunnen worden opgeheven als de onderneming geen impact ondervonden heeft van de coronaviruscrisis of als er sprake is van rechtsmisbruik.

De impact die de crisis heeft op de onderneming zal met name op basis van de volgende criteria worden beoordeeld:

  • een daling van de omzet of van de activiteit;
  • een beroep doen op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • de sluiting van de onderneming door de overheid.

Opschorting van schuldaflossing

De gedwongen invordering en uitvoering van schulden worden opgeschort. Bewarende beslagen op onroerend goed zijn echter nog altijd mogelijk. Deze opschorting betreft zowel oude schulden, aangegaan vóór 24 april, als nieuwe schulden die vanaf die datum zijn aangegaan. Ze geldt ook voor de interesten.

Bescherming tegen faillissement

Van 24 april tot en met 17 mei kunnen ondernemingen niet gedwongen failliet worden verklaard. De plicht tot aangifte van faillissement, waarop een strafsanctie toepasselijk is, wordt ook opgeschort. Anderzijds is het nog altijd mogelijk om vrijwillig de boeken neer te leggen.

Deze regeling geldt niet voor ondernemingen die al failliet verklaard zijn op 24 april. Een onderneming waarvan de vordering in faillietverklaring hangende is op die datum, kan echter wel de opschorting genieten. Elke onderneming die op 18 maart 2020 al in staking van betaling was, kan failliet verklaard worden.

Plan van gerechtelijke reorganisatie

De betalingstermijnen onder een al gehomologeerd plan van gerechtelijke reorganisatie worden verlengd met een duur gelijk aan die van de opschorting.

Continuïteit van overeenkomsten

Om de continuïteit van overeenkomsten te verzekeren, is het niet mogelijk om tijdens de geldigheidsduur van het Koninklijk Besluit nr. 15 eenzijdig of gerechtelijk een overeenkomst te ontbinden bij wanbetaling van een geldschuld die opeisbaar is tijdens de opschorting. Deze afwijking is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten.

Tijdens de opschortingsperiode blijven de contractuele verplichtingen bestaan en moeten betalingen op vrijwillige basis doorgaan. Ter herinnering: de pauze die werd ingesteld, geldt alleen voor ondernemingen die een impact ondervinden van de pandemie. Een schuldeiser heeft altijd de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Die kan rekening houden met de situatie van die schuldeiser – en het mogelijke domino-effect – in zijn beslissing om de opschorting al dan niet op te heffen.

En daarna?

Deze verschillende maatregelen, die voor een tijdelijke periode zijn vastgesteld, moeten de ondernemingen in staat stellen te reageren wanneer de opschorting voorbij is. Akkoorden bereiken met schuldeisers, nieuwe kredieten verkrijgen, gerechtelijke reorganisatie, … Na afloop van de opschorting zullen de ondernemingen opnieuw aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen en de balans moeten opmaken van hun situatie.

Febelfin, de federatie van de financiële sector, heeft een charter opgesteld waarin de voorwaarden worden vastgesteld waaronder ondernemingen betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kunnen aanvragen voor maximaal zes maanden.

Bron: Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID?19 crisis, B.S. 24.04.2020.

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten (Febelfin).

Bron: Partena Professional