Big data is het nieuwe digitale goud. Verwacht wordt dat big data een revolutie teweeg zal brengen die onze economie en samenleving danig zal veranderen.

Dit leidt nu al tot de opkomst van een heleboel nieuwe functies in de bedrijfswereld die aan big data gerelateerd zijn. Toch bestaat er veel verwarring en foutieve informatie over de onderlinge verschillen.

U vindt big data overal: op sociale netwerken, in externe databanken, in open data-bronnen of in uw eigen CRM-applicatie. Naar schatting is big data 1,5 miljard euro waard en kan het de komende jaren in het Belgische bedrijfsleven zorgen voor meer dan 25.000 nieuwe jobs.

De vraag naar wie precies wat doet in de zoektocht naar en de verwerking van big data levert zelden een eenduidig antwoord op. Functiebenamingen die een verschillende jobinhoud behelsen, worden als synoniemen gehanteerd. Tijd om de puntjes op de i te zetten. Hieronder vindt u een overzicht van de vijf belangrijkste dataprofielen met hun concrete invulling.

Data scientist: de wiskundige en statistische schakel

De data scientist is een van de meest gegeerde functies op de arbeidsmarkt. Hij combineert wiskundige en statistische vaardigheden met informaticakennis. Het is zijn doel om de data voor zich te laten spreken. Als data scientist heeft hij de taak om (voornamelijk) niet-gestructureerde data te analyseren en zo waarde te creëren voor het bedrijf. Dat doet hij doorgaans ten dienste van de marketingafdeling.

Door middel van complexe calculatiemodellen formuleert de data scientist voorstellen over hoe het huidige aanbod volledig af te stemmen op het klantengedrag. Daarvoor doet hij ook een beroep op zijn basiskennis van de sector. De algoritmes helpen bedrijven eveneens bij de optimalisatie van hun stockbeheer of zelfs bij het vroegtijdig detecteren van fraude.

Data analyst: het visualiseren van data en in kaart brengen van verbanden

De kerntaken van een data analyst spitsen zich toe op analyse en communicatie. Hij hanteert een economische visie, eerder dan een wiskundig-wetenschappelijke. Gestructureerde data vormt het materiaal waarmee hij aan de slag gaat. Die vertaalt hij visueel, om zo op een transparante manier verbanden in kaart te kunnen brengen. Data wordt door hem omgezet tot informatie.

In tegenstelling tot de data scientist heeft de data analyst een verregaande kennis van de sector en de activiteiten van de onderneming. Hij beschikt over bijzonder sterke analytische vaardigheden. In zijn functie weegt dat facet immers het sterkst door. Voorts is hij competent op communicatief vlak. De kennis die hij uit de data haalt, moet hij namelijk overbrengen aan de marketingafdeling. Wanneer de marketeers hun strategieën uitzetten en beslissingen nemen, baseren zij zich op zijn inzichten.

Data engineer: het ontwikkelen van software die big data vergaart

Een data engineer legt zich toe op de ontwikkeling van een gepaste data infrastructuur. Hij is als het ware de architect van het reservoir waarin de big data verzameld wordt. Zowel de verzameling, de stockage als de verwerking behoren tot de verantwoordelijkheid van de data engineer. Het is in die vorm dat hij de big data uiteindelijk bezorgt aan een data scientist, die op zijn beurt in staat moet zijn om de big data snel en makkelijk te kunnen opvragen.

Van een data engineer wordt verwacht dat hij over een uitgebreide kennis en expertise beschikt op het vlak van databases en software-ontwikkeling. Hij is in staat om fouten op te sporen, data cleaning, systeemcontroles en schaalvergrotingen uit te voeren. Kortom, hij is een allround-talent op softwarevlak.

Chief data officer: het beheer van big data

De chief data officer wordt gezien als de beheerder van de data. Hij houdt zich bezig met de inzameling van data en de controle van de betrouwbaarheid en de actualiteit ervan. Eveneens waakt hij over de coherentie van de data-analyses.

Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het delen van de data met de verschillende business units (finance, marketing, sales, IT) van het bedrijf. Als databeheerder opereert en rapporteert de chief data officer op een strategisch niveau.

Aanvullend kan hij ondersteuning bieden bij de digitale transformatieprojecten van de chief digital officer. Hij is diegene die zich binnen het bedrijf bezighoudt met de transitie van het analoge naar het digitale verhaal.

Data protection officer: bewaken van de wettelijke grenzen

De data protection officer moet erover waken dat het bedrijf ten allen tijde een beleid voert dat in overeenstemming is met de wetgeving rond privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In afwachting van een eenduidige Europese verordening rond de bescherming van die persoonlijke gegevens, blijft het voor bedrijven immers een hele uitdaging om conform de lokale en regionale regelgevingen zaken te doen.

In zijn functie moet de data protection officer er zich van verzekeren dat de exploitatie van persoonlijke gegevens niet buiten het ethische kader valt dat het bedrijf zelf gedefinieerd heeft. Big data mag geen Big Brother worden. Omdat hij zich buigt over complexe juridische materie ligt het voor de hand dat de data protection officer nauw samenwerkt met het departement Legal.

Bron: Graydon Blog