Heel wat particulieren maken van de lage rente gebruik om hun woonlening goedkoper te herfinancieren. Ook bedrijven kunnen dat doen voor hun investeringskredieten, al is het proces iets complexer.

Kunt u als bedrijf van de lage rentes profiteren om uw oude kredieten te herfinancieren? Het is inderdaad verleidelijk om vandaag te bekijken of u uw bedrijfskrediet kunt vervangen door een goedkopere lening. Voor kleine kredieten vormt dit geen probleem. Voor grote bedrijfskredieten en kredietopeningen blijft het evenwel opletten.

Particulieren mogen krediet vervroegd terugbetalen

Voor particulieren is het eenvoudig. Zij hebben steeds het recht om een lopende lening vervroegd terug te betalen. De enige ‘sanctie’ die hen daarbij kan opgelegd worden, is ‘een boete’ van drie maanden intrest. Die vergoeding is een compensatie voor de banken die het geld vroeger dan gepland binnenkrijgen en er een nieuwe bestemming voor moeten zoeken.

In de praktijk is de herbelegging voor hen immers vaak minder gunstig. Bij de sterke daling van de rente zoals we die in de voorbije jaren hebben gekend, volstond die som in de meeste gevallen niet om de hogere inkomsten te compenseren die de financiële instellingen anders tot op de vervaldag gehad zouden hebben. Maar aangezien de regeling voor een vervroegde terugbetaling wettelijk is vastgelegd, is de kous daarmee toch af.

Bedrijven kunnen hun lopende bedrijfskredieten eveneens vervroegd terugbetalen. Ook zij moeten doorgaans een schadevergoeding neertellen.

Banken eisen ook bij ondernemingen wederbeleggingsvergoeding

Tot eind 2013 verwezen banken bij een vervroegde terugbetaling automatisch verwezen naar de ‘funding loss’ of wederbeleggingsvergoeding. Ook hier ging het om de extra intrestopbrengsten die ze misliepen tot de eerstvolgende intrestherziening of tot de eindvervaldag. Dat volledige bedrag eisten ze dan als compensatie.

Bedrijven die vervroegd terugbetaalden, probeerden dan maar art. 1907bis van het Burgerlijk Wetboek in te roepen. Dat stelde dat de schuldenaar bij een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest hoogstens zes maanden intrest als wederbeleggingsvergoeding kan worden aangerekend.

In de praktijk vingen ze hiermee echter geregeld bot. Bij een strikte interpretatie gaat de regeling alleen over klassieke leningen met een vast afbetalingsplan. Maar die werden al geruime tijd vervangen door kredietopeningen, waarbij ondernemingen hun terugbetaalde kapitalen weer konden opnemen onder dezelfde waarborg. Hierdoor was het betrokken artikel niet van toepassing, volgens de financiële sector.

Regering zorgt voor wettelijke regeling

Eind 2013 nam de regering een wettelijk initiatief voor leningen van hoogstens 1 miljoen euro die door kmo’s werden afgesloten. Voor deze kredieten werd de wederbeleggingsvergoeding wettelijk vastgelegd op maximaal zes maanden intrest op het terugbetaalde kapitaal. Wel is deze regeling enkel geldig voor kredieten die door kmo’s werden afgesloten sinds 10 januari 2014.

De toezichthouder op de financiële sector wees er namelijk op dat dit anders de belangen van de banken te zeer zou schaden. Meteen zit hier ook een adder onder het gras. In januari 2014 was een groot deel van de forse rentedaling op de financiële markten al achter de rug. Het voordeel dat bedrijven zouden kunnen doen bij een herfinanciering was dan ook al geringer geworden.

En wat meer is: de boeteclausule kan nu door de banken ook bij een stijgende rente worden ingeroepen, wat hen een dubbel voordeel biedt. Ze krijgen meteen tot zes maanden intrest en ze zijn verlost van een lening die tegen goedkope tarieven werd verleend.

Leningen grote bedrijven vallen onder gedragscode

Voor twee soorten bedrijfskrediet geldt dit wettelijke maximum van 6 maanden interest niet. Het oude principe van de ‘funding loss’ blijft dus ook na 10 januari 2014 gangbaar voor:

  1. leningen die werden afgesloten door grote bedrijven.
  2. leningen van meer dan 1 miljoen euro die door kmo’s zijn aangegaan.

Over de manier van berekenen is een gedragscode afgesloten tussen de bankenfederatie Febelfin en de ondernemingsorganisaties Unizo en UCM.

Deze gedragscode houdt in:

  • De referentie-intrestvoet waarmee de contractuele rente wordt vergeleken om de gederfde intresten te berekenen, is voor betaalstromen tot en met een jaar de Euribor, of de Euro Interbank Offered Rate.
  • Voor betaalstromen op langere termijn geldt de IRS, of Intrest Rate Swaps.

De banken zijn niettemin vrij om hiervan af te wijken via een surplus of een korting op voorwaarde dat ze die bij de afsluiting van het contract duidelijk hebben meegedeeld.

Stuur aangetekend schrijven naar kredietgever

Houd om af te sluiten nog rekening met deze twee bepalingen.

De wederbeleggingsvergoeding kan niet worden geëist bij de bundeling van bestaande kredieten bij dezelfde bank.
Kmo’s die hun krediet vervroegd willen terugbetalen, moeten de kredietgever minstens tien werkdagen voor de terugbetaling via een aangetekende brief van hun voornemen op de hoogte brengen.

Bron: Graydon Blog