De  Europese richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD), aangenomen in 2022, werd van kracht op 1 januari 2024. Lidstaten hebben tot 6 juli 2024 om ze om te zetten in nationaal recht.

De CSRD is een belangrijke stap in de ontwikkeling van niet-financiële rapportage in Europa. Ze is gericht op het verbeteren van de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie die door bedrijven wordt gepubliceerd, zodat investeerders, stakeholders en het grote publiek hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) beter kunnen beoordelen.

Eind 2023 begon België met de omzetting van de tekst. De oefening wordt gecoördineerd door de FOD Economie, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie. Eind december werd een voorontwerp van wet naar geïnteresseerde stakeholders gestuurd.

Verloop van de omzetting van de CSRD in België

De omzetting van de richtlijn in Belgisch recht is dus een lopend proces. Voor het wetsvoorstel in het federaal parlement wordt ingediend, zal er een reeks interkabinettenbesprekingen (IKW) plaatsvinden over het voorontwerp. Bepaalde adviesraden, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), werden ook om advies gevraagd over de tekst. Zodra het wetsvoorstel is goedgekeurd door de ministerraad, wordt het voor advies naar de Raad van State gestuurd. De besprekingen binnen het parlement kunnen dan beginnen. De commissie Economie is verantwoordelijk voor het dossier.

Het VBO roept de regering op om een wetsvoorstel in te dienen dat trouw is aan de Europese tekst, om een gelijk speelveld te garanderen, een verdere fragmentatie van de interne markt te vermijden en te voorkomen dat onze bedrijven worden overladen met complexe en onnodige verplichtingen.

Belgische wetgeving die ambitieuzer wil zijn dan de Europese richtlijn zou indruisen tegen de bedoeling om het Europese kader voor duurzame finance te harmoniseren, een essentieel instrument voor het welslagen van de doelstellingen van de Europese Green Deal en het akkoord van Parijs.

Het voorontwerp van wet stelt voor om een Belgisch kader te ontwikkelen met betrekking tot een zorgplicht voor ondernemingen. Die bepaling hoort duidelijk niet thuis in de tekst. Het is een andere kwestie, die al op het niveau van de Europese Unie is behandeld. Er moet prioriteit worden gegeven aan het toekomstige EU-kader, waarover midden december 2023 een akkoord is bereikt tussen de lidstaten en het Europees Parlement. We vinden het totaal contraproductief om in België te proberen vooruit te lopen op dat toekomstige Europese kader.

De omzetting van de CSRD naar Belgisch recht is een belangrijk proces dat een aanzienlijke impact zal hebben op bedrijven, investeerders en stakeholders.

Het VBO zal de ontwikkelingen in het dossier op de voet blijven volgen. Het zal erover waken dat de verplichtingen die aan bedrijven worden opgelegd, aangepast blijven aan hun realiteit. Het is echter essentieel dat de betrokken bedrijven nu al beginnen met de voorbereiding op de omzetting, zodat ze binnen de gestelde termijn aan de nieuwe eisen kunnen voldoen. Kmo’s hebben evenzeer te winnen bij het bestuderen van deze wetgeving, die zeer waarschijnlijk indirecte gevolgen zal hebben voor hun activiteiten.

Bron: VBO