De Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) publiceert een nieuwe mededeling waarin ze de rapporteringsvereisten toelicht die voor de genoteerde vennootschappen gelden op basis van artikel 8 van de Taxonomieverordening. De FSMA wil zo de krachtlijnen van de reglementering bundelen en samenvatten. Dit moet de vennootschappen in staat stellen zich een beter beeld te vormen van die vereisten en hun huidige en toekomstige rapportering voor te bereiden.

Verschillende reglementeringen van de Europese Unie promoten duurzamere financiering. De Taxonomieverordening vormt een eerste schakel in die keten, naast de Non Financial Reporting Directive (NFRD – 2014/95/EU) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD – 2022/2464/EU). De financiëlemarktdeelnemers kunnen de informatie die de genoteerde vennootschappen krachtens die reglementeringen publiceren, gebruiken om hun duurzaamheidsrapportering over hun producten en diensten voor te bereiden.

De verplichtingen die uit artikel 8 van de Taxonomieverordening voortvloeien, zijn sinds het boekjaar 2021 geleidelijk in werking getreden. Pro memorie: de Taxonomieverordening creëert een raamwerk om te bepalen in hoeverre economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden gekwalificeerd.

Sinds 2022 publiceren vennootschappen informatie over het in aanmerking komen van hun activiteiten in het licht van de taxonomie. Sinds 2023 publiceren zij informatie over de afstemming van hun activiteiten op de taxonomie, alsook de vereiste kritische prestatie-indicatoren. Tot nog toe had die informatie enkel betrekking op de twee klimaatdoelstellingen van de Taxonomieverordening.

Sindsdien is het reglementaire kader nog verder aangescherpt. Zo bevat een op 21 november 2023 gepubliceerde gedelegeerde verordening de lijst van de in aanmerking komende activiteiten in het licht van de vier andere milieudoelstellingen, alsook de technische screeningscriteria om de afstemming van die activiteiten te controleren. Vanaf de publicatie in 2024 van hun NFI-verklaring over het boekjaar 2023 zullen de genoteerde vennootschappen informatie moeten verstrekken over het in aanmerking komen van hun activiteiten in het licht van die milieudoelstellingen. Vanaf het boekjaar 2024 zullen ze ook informatie moeten publiceren over de afstemming van hun activiteiten op die milieudoelstellingen.

Ook het toepassingsgebied ratione personae van de verplichtingen zal geleidelijk verder worden uitgebreid. Thans moeten enkel de vennootschappen die krachtens de NFRD een NFI-verklaring moeten publiceren ook de krachtens artikel 8 van de Taxonomieverordening vereiste informatie publiceren. Met de inwerkingtreding van de CSRD zal geleidelijk een groter aantal vennootschappen, waaronder alle op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen, die informatie moeten publiceren.

Gelet op die verschillende evoluties heeft de FSMA het opportuun geacht een nieuwe mededeling te publiceren. Deze vervangt de vorige mededeling van begin 2022.

Deze mededeling is opgesteld vanuit didactisch oogpunt, met de bedoeling de informatie te bundelen en samen te vatten. Het is niet de bedoeling exhaustief te zijn. Ze gidst de vennootschappen daarentegen naar de plaatsen waar ze meer gedetailleerde regels kunnen vinden.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA: “De financiële sector speelt een sleutelrol in het proces dat ertoe strekt de transitie naar een duurzame economie te vergemakkelijken. Een essentieel uitgangspunt daarbij is de publicatie van betrouwbare informatie over de duurzaamheid van de activiteiten van de genoteerde vennootschappen. Doelstelling van de nieuwe mededeling van de FSMA is de vennootschappen toelichting te verschaffen bij de huidige en toekomstige rapporteringsvereisten die voor hen gelden of zullen gelden krachtens de Taxonomieverordening, en hen bij te staan bij de correcte toepassing ervan”.

Bron: FSMA