De Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank registreerde eind 2017 in totaal 6.263.062 kredietnemers die samen goed waren voor 11.246.316 kredieten. Dit is een lichte daling met 0,5 % tegenover 2016. Enkel het aantal kredietopeningen neemt af, terwijl de andere kredietvormen verder aangroeien. Nog een belangrijke trend: voor het eerst in jaren daalt het aantal wanbetalers. Het totaal achterstallig bedrag nam met 4,1 % af.

In 2017 werden nieuwe hypothecaire kredieten zowel voor een groter bedrag als voor een langere duur aangegaan. Het mediaan kredietbedrag steeg met 11,1 % tot 100.000 euro.

Wat de looptijd betreft, was de voorbije jaren een duidelijke verkorting merkbaar. Aan deze trend kwam in 2017 een abrupt einde. Terwijl in 2016 slechts 28,0 % van de hypothecaire kredieten werd afgesloten voor een duur van meer dan 20 jaar, liep dit percentage in 2017 op tot 37,6 %. De mediaan looptijd nam zo met 36 maanden toe en bedraagt nu 20 jaar. Deze evolutie houdt verband met de terugval van het aantal herfinancieringen, die omwille van hun aard een kortere looptijd hebben dan de originele lening.

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de verschillende wanbetalingsindicatoren jaar na jaar verder verslechterd. In 2017 is er voor de eerste keer sprake van een duidelijke kentering. Alle indicatoren wezen vorig jaar op een betekenisvolle positieve evolutie:

  • Eind 2017 stonden er 541 114 wanbetalingen geregistreerd in de Centrale. Dit is een daling met 2,7 %. Deze positieve evolutie manifesteert zich voornamelijk bij de hypothecaire kredieten (- 5,3 %) en bij de kredietopeningen (- 4,2 %). Het aantal achterstallige leningen en verkopen op afbetaling blijft stabiel.
  • Er werden 12,3 % minder nieuwe wanbetalingen opgetekend dan in 2016. Opnieuw zijn er grote verschillen tussen de kredietvormen. Bij de kredietopeningen en de hypothecaire kredieten is er een daling van respectievelijk 23,5 % en 16,6 %. Bij de verkopen en leningen op afbetaling daarentegen wordt een toename van respectievelijk 16,1 % en 13,8 % vastgesteld.
  • Het totaal achterstallig bedrag daalde met 4,1 % tot 3 miljard euro.
  • Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand neemt met 1,9 % af tot 363 573 personen. In 2017 hebben 132 157 personen een nieuwe betalingsachterstand opgelopen, hetgeen 13,6 % minder is dan in 2016.
  • Eind 2017 telt de Centrale 93 565 personen met een lopende collectieve schuldenregeling. Dit is een daling met 2. In vergelijking met 2016 werden 5minder nieuwe procedures opgestart.

De Centrale werd in 2017 door de kredietgevers 7,8 miljoen keer geraadpleegd (- 7,8 %). Dit komt overeen met een gemiddelde van 29 740 raadplegingen per werkdag. In 6,1 % van de gevallen stond de persoon op wie de raadpleging betrekking had, met een betalingsachterstand en/of een collectieve schuldenregeling geregistreerd.

Tot slot werden er eveneens 321 797 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen.

Het volledige statistisch verslag van de Centrale voor kredieten aan particulieren is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be).

Bron: NBB