De coronacrisis is niet alleen een humanitaire crisis, maar brengt ook een economische opdoffer mee voor burgers en bedrijven. De banken doen hun uiterste best om hulp te bieden. Ze werken hard om de grootste nood te lenigen en hebben tegelijk oog voor hun soliditeit en weerbaarheid op de lange termijn. Na één week hebben de Belgische banken aan meer dan 46.000 kredieten voor ondernemingen betalingsuitstel toegekend. De banken gaven ook al 40.000 particulieren uitstel van betaling voor hun woonkrediet. Hiermee wordt 1miljard euro extra ademruimte in onze economie gecreëerd.

De coronacrisis doet onze maatschappij op zijn grondvesten daveren. Het zijn moeilijke tijden, met veel angst, onzekerheid en verdriet. De banken wensen hun medeleven te betuigen aan iedereen die van dichtbij of veraf getroffen is.

Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn ongezien. Momenteel telt België 1,25 miljoen mensen in een systeem van tijdelijke werkloosheid, met behoud van 70% van hun loon, zo blijkt uit de meest recente cijfers van minister van Werk Nathalie Muylle. Uit een enquête van de Nationale Bank blijkt dat Belgische ondernemingen hun omzet met gemiddeld een derde zien dalen.

De Belgische banken beseffen ten volle de ernst van de situatie en doen al het mogelijke om zo veel mogelijk mensen en bedrijven door deze moeilijke periode te helpen. De voorbije jaren hebben de banken hard gewerkt om een gezonde basis te krijgen en de nodige buffers op te bouwen om crisissen te helpen weerstaan. Ook vandaag blijven banken de toekomst voor ogen houden, waarbij ze er zorgvuldig op toezien dat ze ook in de komende jaren de nodige kredieten kunnen blijven aanbieden, conform hun maatschappelijke rol.

De maatschappelijke rol van de banken

De rol en bestaansreden van banken laat zich in drie zinnen samenvatten. Door het omzetten van spaargelden in kredieten helpen banken mensen hun dromen te realiseren (zoals bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning). Banken gebruiken de hun toevertrouwde tegoeden ook om bedrijven te helpen bij investeringen. Een derde kerntaak van banken bestaat erin de gespaarde middelen veilig te bewaren voor tijden wanneer het minder goed gaat. Het is duidelijk dat we ons momenteel middenin zo’n periode bevinden.

Een noodzakelijk evenwicht

Voor banken is het essentieel om het correcte evenwicht te bewaken tussen enerzijds de wens om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan mensen en bedrijven die het momenteel financieel moeilijk hebben, en anderzijds een voldoende veilige en robuuste haven te blijven om de hen toevertrouwde spaarcenten veilig te beheren. Want ook daar rekenen klanten terecht op, in goede en in kwade tijden.

De financiële sector heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen om mensen en bedrijven te helpen. Hierbij zijn de fundamentele taken van de sector ten volle ingevuld.

Hoe helpen banken de consumenten?

Afbetalingen van het woonkrediet nemen een flinke hap uit het gezinsinkomen, gemiddeld een vierde van het beschikbare maandbudget. Als het gezinsinkomen verlaagt door bijvoorbeeld een periode van werkloosheid, wordt het moeilijker om deze aflossingen te storten. Particulieren die aan een aantal voorwaarden voldoen, hebben recht op betalingsuitstel van hun hypothecair krediet voor maximaal zes maanden.

Uit de eerste cijfers blijkt dat de klanten hun weg hebben gevonden naar de banken. Nu de systemen op punt staan en alle kantoormedewerkers volledig zijn ingelicht, komt de verwerking bij de banken goed op gang.

Op 8 april hadden de Belgische banken 40.000 particulieren geholpen met het betalingsuitstel voor hun hypothecair krediet.

Belangrijk om weten is dat consumenten ook in de komende maanden nog een aanvraag kunnen formuleren. De banken staan paraat om deze aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Hoe helpen banken de bedrijven?

De banken helpen ook bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden komen. Voor bedrijven die nieuwe bijkomende kredieten nodig hebben is er met de overheid een garantieregeling uitgewerkt met een totale waarborg van 50 miljard euro.

Levensvatbare bedrijven en zelfstandigen kunnen bovendien uitstel van kapitaalbetaling krijgen voor hun huidige kredieten tot en met 31 oktober 2020 en dat zonder aanrekening van kosten. Zo werden al aan meer dan 46.000 kredieten voor ondernemingen betalingsuitstel toegekend. Gedurende dit uitstel van kapitaalbetaling dienen bedrijven wel nog intresten te betalen. Er zijn drie redenen waarom de betaling van interesten niet is opgeschort.

  1. In de huidige lage renteomgeving is het aandeel intresten in de terugbetalingssom beperkt. Het is vooral het uitstel van terugbetaling van kapitaal dat extra ademruimte creëert voor het bedrijf.
  2. Op deze manier blijven intrestbetalingen ook aftrekbaar van de belastingen voor de bedrijven in kwestie.
  3. Bij bedrijven wordt de problematiek van de liquiditeit in een ander perspectief bekeken. Vertrekkende vanuit de werking van een bedrijf worden al de verschillende kredieten en andere financieringsbronnen in hun geheel herbekeken en zo nodig in hun geheel geherstructureerd. Intrestlasten zijn in deze herschikkingen meestal niet de bepalende factor, kapitaalsaflossingen wel.

Verdere samenwerking is essentieel

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht, maar de banken staan paraat om met vereende krachten de economie te blijven ondersteunen. Samenwerking is daarbij essentieel en iedereen moet solidair zijn steentje bijdragen. Alleen door gezamenlijke inspanningen van alle maatschappelijke actoren kunnen we deze ongeziene crisis te boven komen.

Bron: Febelfin