Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten bedroeg eind 2014 iets meer dan 128 miljard euro. Ten opzichte van eind 2013 betekent dit een stijging van 1%. De beperkte groei kan worden toegeschreven aan de haperende kredietvraag.

Na wat leek op een mogelijke heropleving in de eerste drie kwartalen, daalde het aantal kredietaanvragen opnieuw sterk in het vierde kwartaal van 2014, waardoor de evolutie op jaarbasis een negatief verloop kende. Dit ondanks de zeer lage rentetarieven, die lenen nog nooit zo goedkoop maakten. De kredietproductie daarentegen kende een positieve evolutie over 2014 dankzij de gedaalde weigeringsgraad.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “Ondanks de zeer lage rentevoeten, blijft de kredietvraag haperen. Aan de aanbodzijde noteren we toch een toename van de kredietproductie. Dit kan er op wijzen dat de aanhoudende sensibilisering omtrent het belang van een goed voorbereid kredietdossier een positief effect heeft op de kwaliteit van de kredietdossiers. Wat dan weer een positieve invloed heeft op de acceptatiegraad. De weigeringsgraad bereikte in 2014 immers zijn laagste niveau sinds het begin van de metingen. Door de toename van zowel het aantal verstrekte kredieten als het verstrekte kredietbedrag sluiten we 2014 toch af met een lichte groei van de kredietverlening.”

Haperende kredietvraag ondanks lage rentetarieven

Ondanks de zeer lage rentetarieven, die in 2014 een nieuw historisch dieptepunt bereikten, bleven de ondernemers toch terughoudend om te investeren. Dit blijkt uit de resultaten van de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin. Op jaarbasis verminderde het aantal kredietaanvragen in 2014 (-1,7%). Voor het aangevraagde kredietbedrag kan wel een positieve evolutie genoteerd worden t.o.v. 2013 (+8,7%). Ondernemers die de stap wagen om te investeren, investeren dus grotere bedragen, vermoedelijk om de lage rente te consolideren.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “Afgaand op het verbeterende economische klimaat in het eerste kwartaal van 2015 en de aanhoudende lage rentetarieven vermoeden we dat dit samenspel van factoren zou kunnen leiden tot een heropleving van de kredietvraag in de komende maanden.”

Lage weigeringsgraad zorgt voor toenemende kredietproductie

De resultaten van de Kredietbarometer van Febelfin geven weer dat de weigeringsgraad zijn laagste punt bereikt heeft sinds het begin van de financieel-economische crisis. De sensibilisering omtrent het belang van een goed voorbereid kredietdossier kan de kwaliteit van de kredietdossiers hebben verhoogd, waardoor mogelijk meer kredietaanvragen konden worden geaccepteerd.1 Door de lagere weigeringsgraad kon de kredietproductie toch toenemen, ondanks de haperende kredietvraag. Voor het eerst sinds 2011 noteren we immers een positieve jaarevolutie van de kredietproductie zowel in aantal als bedrag (resp. 1,2% en 11,2%).

Bron:  www.febelfin.be