Resultaten van de Febelfin Kredietbarometer voor het vierde kwartaal van 2015.

De banken blijven in het vierde kwartaal van 2015 krediet verlenen aan Belgische ondernemingen. De omloop van kredieten aan ondernemingen bereikte in december 2015 het hoogste niveau ooit: 133 miljard EUR. Bovendien werden er sinds het begin van de metingen in 2009 nog nooit zo weinig kredietaanvragen geweigerd. De goedkeuring van kredietaanvragen vertoont m.a.w. een positievere trend. Het volume van zowel de aangevraagde kredieten (+ 4,3%) als van de verstrekte kredieten (+ 2,6%) nam in het vierde kwartaal van 2015 toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De aanhoudende positieve evolutie van de kredietvraag wordt in de hand gewerkt door de nog steeds voordelige rentetarieven. Zo schommelde de gemiddelde gewogen rentevoet voor nieuwe kredieten in oktober 2015 rond de 1,91%.

Dit blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin:

“In het vierde kwartaal van 2015 zien we in de conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB) een versterking van het ondernemersvertrouwen. Ook uit de driemaandelijkse resultaten van de Kredietbarometer van Febelfin ontvangen we bemoedigende signalen. De verdere voorzichtige stijging van de kredietvraag in combinatie met een hoge aanvaardingsgraad resulteert in een positieve evolutie van de kredietproductie. Dit heeft ertoe geleid dat het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten in december 2015 een historisch hoogtepunt van net iets meer dan 133 miljard EUR bereikte. We hopen dat de recente terreuraanslagen geen blijvende significante impact zullen hebben op het positief aantrekken van investeringen en financiering van de Belgische economie zoals vastgesteld in het laatste kwartaal van 2015.”

Weigeringsgraad

De weigeringsgraad bereikte in het vierde kwartaal van 2015 zijn laagste peil ooit in vergelijking met de andere vier kwartalen van de voorafgaande jaren, en dit sinds het begin van de metingen in 2009.
Uit een enquête van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de perceptie van de kredietbelemmering door de ondernemingen verder is verbeterd. Deze resultaten liggen in lijn met de daling van de weigeringsgraad. We kunnen aldus besluiten dat ondernemingskrediet vlot toegankelijk blijft doordat de banken een flexibel kredietverleningsbeleid voeren.

Kredietvraag neemt verder toe in aantal en bedrag

De kredietvraag nam in het vierde kwartaal van 2015 verder toe in aantal en bedrag t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar. Net zoals in het voorafgaande kwartaal van 2015 zien we dat het aantal voorzichtig stijgt.

Het bedrag van aangevraagde kredieten stijgt daarentegen opnieuw exponentieel en is te verklaren door enkele uitzonderlijk hoge kredietaanvragen van een beperkt aantal ondernemers.

De positieve evolutie van de kredietvraag in aantal en bedrag in combinatie met een dalende weigeringsgraad uit zich ook in een positieve evolutie van de kredietproductie. De toename van de kredietproductie blijft ook in het vierde kwartaal van 2015 hoger liggen dan de kredietvraag: een trend die we reeds enkele jaren kunnen vaststellen.

In de conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB) stellen we ook vast dat het vertrouwen van de ondernemers positief evolueert. De seizoengezuiverde en afgevlakte curve geeft de onderliggende conjunctuurtrend weer. Zo geeft een stijging in de curve een weergave van de versterking van het ondernemersvertrouwen.

Kredietportefeuille op hoogste niveau ooit

Deze positieve evoluties in de kredietvraag en kredietproductie vertalen zich ook in een stijging van het uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten. In december 2015 bereikte het volume zijn hoogste niveau ooit met net iets meer dan 133 miljard euro. Op jaarbasis (vergelijking december 2014 met december 2015) steeg het uitstaande bedrag met 3,4%.

Achtergrond

Hieronder volgt een overzicht van de gedetailleerde resultaten van de driemaandelijkse Febelfin Kredietbarometer.

Kredietproductie

Na een terugval in de twee laatste kwartalen van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 kent het aantal verstrekte kredieten vanaf het tweede kwartaal van 2015 opnieuw een positieve evolutie. Zo lag het aantal verstrekte kredieten 2,6% hoger in het vierde kwartaal van 2015 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2014.

In bedrag was er daarentegen voor het negende opeenvolgende kwartaal een stijging. In het vierde kwartaal van 2015 spreken we over de sterkste stijging sinds het begin van de metingen. Dit is te wijten aan het toestaan van uitzonderlijk grote kredieten aan een beperkt aantal cliënten. Hierdoor ligt de stijging van het bedrag exponentieel hoger dan de stijging van het aantal. Dit was ook het geval in het derde kwartaal van 2015.

Rentevoeten

Volgens een publicatie van de NBB is de gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten in januari 2016 onveranderd gebleven op het niveau van het historisch dieptepunt dat in december 2015 werd bereikt, namelijk 1,91%. Dit is geheel te wijten aan een combinatie van een stabilisatie van de rente op nieuwe kortlopende kredieten (< 1 jaar), een daling van de rente voor nieuwe kredieten op lange termijn (meer dan 5 jaar) en een stijging van de rente voor de nieuwe kredieten op middellange termijn (tussen 1 en 5 jaar).

Bron: Febelfin