In 2018 werden er bijna 253.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 34 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Vooral in de tweede helft van het jaar trok de kredietverlening weer sterk aan. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) heeft gepubliceerd.

 

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2018 met iets meer dan 6%. In bedrag was er een stijging met iets meer dan 9%. Het aantal verstrekte kredietovereenkomsten steeg ten opzichte van 2017 met iets meer dan 4%. Het overeenstemmende bedrag steeg met ongeveer 9%.

Deze stijging van het aantal verstrekte kredieten is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kredieten voor de aankoop van een woning.

Febelfin merkt op dat “verantwoorde kredietverlening” de eerste prioriteit moet zijn van de kredietverleners. Een ongezonde groei van deze markt kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van het financiële systeem in ons land. Ook de Nationale Bank van België heeft hier het afgelopen jaar al meermaals op gewezen en maatregelen genomen om die verantwoorde kredietverlening te garanderen.

“Mede door de hervorming van de registratierechten in Vlaanderen is de vraag naar hypothecaire kredieten in de tweede jaarhelft flink toegenomen. In combinatie met de nog steeds lage rentevoeten en de grotere vraag naar financiering van beleggingsvastgoed heeft dit een sterk ondersteunend effect gehad op de kredietaanvragen en de kredietverlening in 2018”, zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet.

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor 2018 in vergelijking met 2017, met enige focus op het vierde trimester:

 

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in 2018 gestegen met iets meer dan 6%. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg met iets meer dan 9%. Er werden ongeveer 356.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna 51,5 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in 2018 in aantal gestegen met iets meer dan 4%. Ook in overeenstemmend bedrag was er een stijging, met ongeveer 9%. Er werden zodoende ongeveer 253.000 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van bjina 34 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Er was vooral in de tweede jaarhelft een stijging van de kredietverleningmerkbaar. In de eerste helft van 2018 daalde het aantal verstrekte kredieten nog met 2,65%. In de tweede helft van 2018 steeg het aantal verstrekte kredieten daarentegen met 11,6% ten opzichte van de tweede helft van 2017.
  • Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning steeg in 2018 sterk ten opzichte van 2017 (+9.119, hetzij +7%). Ook het aantal bouwkredieten (+1.048) lag 3,2% hoger. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing(+693, hetzij +7,7%) evenals voor andere doeleinden3 (+1.609, hetzij +9,7%) kenden eveneens een aanzienlijke stijging. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-2.386) kende daarentegen een daling met 4,4%.
  • Het aantal externe herfinancieringen daalde in 2018 verder met bijna 18% ten opzichte van 2017, nadat ze ook al in 2017 met 44% waren gedaald. Niettemin werden er in 2018 nog ruim 26.000 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van 3,3 miljard EUR.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het vierde trimester van 2018 tot 160.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg in het laatste trimester van 2018 verder tot ongeveer 172.000 EUR. Ook het gemiddelde bedrag voor een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie steeg sterk tot meer dan 195.000 EUR.
  • In de loop van 2018 kozen steeds meer kredietnemers voor een veranderlijke rentevoet. Ongeveer 7 op de 10 kredietnemers koos nog voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Maar daarnaast koos dus bijna 30% voor een veranderlijke rentevoet. Ongeveer 6,5% van de kredietnemers opteerde daarbij zelfs voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Aantal kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van heel 2018 een stijging met iets meer dan 6%. Het overeenstemmende bedrag steeg met 9,4%. In het vierde trimester werden stijgingen opgetekend die in overeenstemming zijn met dit jaargemiddelde.

 

Bron: BVK

 

Aantal verstrekte kredieten

 

Over heel 2018 bekeken, werd opnieuw voor een recordbedrag aan hypothecair krediet verstrekt.

 

Bron: BVK

 

Net als in de voorgaande trimesters bereikt het totaalbedrag van de in het vierde trimester verstrekte kredieten een uitermate hoog niveau, het uitzonderlijke jaar 2014 buiten beschouwing gelaten.

 

Bron: BVK

 

In het vierde trimester van 2018 steeg het aantal nieuwe kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, zodoende met iets meer dan 10% ten opzichte van het vierde trimester van 2017. Het overeenstemmende bedrag steeg met ongeveer 15%.

 

Bron: BVK

 

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken

 

Er werden in 2018 bijna 253.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 34 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van vorig jaar werden er meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+9.119, hetzij +7%), voor de bouw (+1.048, hetzij +3,2%), voor de aankoop + renovatie van een woning (+693, hetzij +7,7%) en voor andere doeleinden (+1.609, hetzij +9,7%).

 

Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning daarentegen kende opnieuw een daling (-2.386, hetzij -4,4%). Ook in 2017 was er al een daling met meer dan 20%.

Daarnaast kende in 2018 ook het aantal externe herfinancieringen verder een daling met bijna 18%. Er werden niettemin nog meer dan 26.000 externe herfinancieringen verstrekt voor een totaal bedrag van 3,3 miljard EUR.

 

Bron: BVK

 

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie bedraagt nu 195.000 EUR

 

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in de loop van van 2018 verder gestegen tot ongeveer 160.000 EUR.

Ook het gemiddelde bedrag van een bouwkrediet steeg verder in de loop van 2018 en bedraagt nu om en bij de 172.000 EUR.

 

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie is in de loop van 2018 gestegen tot meer dan 195.000 EUR.

 

Bron: BVK


De veranderlijke rentevoeten winnen terrein

 

In de loop van 2018 kozen steeds meer kredietnemers voor  een veranderlijke rentevoet. Het overgrote deel, namelijk meer dan 7 op de 10 kredietnemers(71,5%), kiest op het einde van het jaar nog wel voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Maar het aantal kredietnemers dat voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar opteerde, nam geleidelijk aan toe en bereikte in het 4de trimester van 2018 ongeveer 22%. Iets meer dan 6,5% van de kredietnemers opteerde zelfs voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

 

Bron: BVK

Deze keuzes lijken evenwel vooral te zijn ingegeven door de evolutie van de rentevoeten (zie grafiek hierna).

Bron: NBB.Stat

 

Verantwoorde hypothecaire kredietverlening blijft het uitgangspunt

 

Gelet op de geleidelijk klimmende schuldgraad van de Belgische gezinnen, die hoger ligt dan het gemiddelde van de eurozone (en ofschoon België op dat punt zeker nog een gematigder situatie kent dan diverse andere Europese landen), is de kredietsector zich ervan bewust dat de hypothecaire kredietverlening met grote zorg moet gebeuren. De sector beseft dat  verantwoorde kredietverlening het absolute uitgangspunt moet blijven.  Op dat punt zit de sector op dezelfde lijn als de toezichthouder: de kredietverstrekkers moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om enerzijds maximaal te vermijden dat individuele kredietnemers te omvangrijke leningen zouden aangaan, en anderzijds op termijn de financiële stabiliteit te vrijwaren.

 

Bron: Febelin