Het Koninklijk Besluit nr. 46 van 26 juni 2020 heeft op 1 juli 2020 een nieuwe maatregel ingevoerd voor ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden: het corona-tijdskrediet. Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Voor welke werkgevers?
Het corona-tijdskrediet werd ingevoerd voor de werkgevers van de privésector waarvan de onderneming door de minister van Werk is erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Deze erkenning vindt plaats volgens de criteria die zijn vastgelegd in de reglementering inzake de werkloosheid met bedrijfstoeslag, maar zonder dat er een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten.

In het kader van het corona-tijdskrediet moet deze erkenning ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020 plaatsvinden.

Waarover gaat het precies?
De werkgever kan aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer voorstellen om zijn arbeidsprestaties met 1/5 of tot een halftijdse baan te verminderen voor een periode die niet korter mag zijn dan één maand en die zes maanden niet mag overschrijden. Voor de vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan wordt een werknemer als voltijds tewerkgestelde werknemer beschouwd als hij tewerkgesteld is met arbeidsprestaties van ten minste ¾ van een voltijdse baan in de onderneming.

De periode van vermindering van de arbeidsprestaties moet volledig liggen binnen de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Deze periode van erkenning moet vóór 1 januari 2021 beginnen.

Belangrijk! De periode van vermindering van de prestaties in het kader van het corona-tijdskrediet wordt niet afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet waarop de werknemer recht heeft.

Formaliteiten
In de reglementering zijn geen regels voorzien met betrekking tot de procedure die de werkgever moet volgen om het corona-tijdskrediet voor te stellen aan de werknemer. Hetzelfde geldt voor de procedure die de werknemer moet volgen om de werkgever te antwoorden. Om discussies te vermijden is het echter raadzaam om het voorstel van de werkgever en het antwoord van de werknemer schriftelijk te formaliseren.

Gaat de werknemer akkoord, dan moeten de partijen een schriftelijke overeenkomst sluiten over de tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties, uiterlijk op de dag waarop het corona-tijdskrediet aanvangt (overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978).

Goed om weten! Deze overeenkomst kan worden hernieuwd, zonder echter de maximale periode van zes maanden te mogen overschrijden. Deze hernieuwde periode hoeft niet onmiddellijk aan te sluiten bij de voorgaande periode.

Recht op een uitkering
Tijdens de periode van de vermindering van zijn prestaties in het kader van het corona-tijdskrediet heeft de werknemer recht op een uitkering ten laste van de RVA. Het bedrag daarvan is gelijk aan het bedrag dat wordt toegekend in het geval van gewoon tijdskrediet.

Opgelet! In geval de werkgever een bijkomende vergoeding toekent, mag de som van het brutoloon, van de uitkering ten laste van de RVA, van het eventuele supplement bij deze uitkering op basis van een gewestelijke regeling en van de bijkomende vergoeding toegekend door de werkgever niet hoger zijn dan het brutoloon waarop de werknemer recht had vóór de invoering van de tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aanpassing van de lonen aan de index en aan de baremieke loonsverhogingen.

Procedure om de uitkering aan te vragen
De corona-tijdskredietuitkering moet worden aangevraagd via het formulier ‘C61- Corona-tijdskrediet’ (een online-aanvraag is niet mogelijk).

De werknemer vult deel 1 in, de werkgever deel 2.

De werknemer moet het formulier, correct ingevuld, ondertekend en vergezeld van een kopie van de beslissing tot erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, per aangetekende brief sturen naar het plaatselijke kantoor van de RVA waarvan hij afhangt.

De aanvraag moet uiterlijk twee maanden na de aanvangsdatum van het corona-tijdskrediet worden overgemaakt.

Wat als de werkgever de overeenkomst beëindigt tijdens het corona-tijdskrediet?
Het loon dat in aanmerking moet worden genomen in geval van ontslag met betaling van een ontslagvergoeding tijdens het corona-tijdskrediet is het loon waarop de werknemer recht had vóór de vermindering van zijn prestaties.

datum van inwerktrading

Deze maatregel is in werking getreden op 1 juli 2020.

Bronnen: Koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, B.S. 1 juli 2020; RVA.

Bron: Credit expo