Vandaag stelt de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen voor dat de Europese lidstaten moet helpen om de transitie te maken naar een duurzaam energiebeleid.

Deze plannen moeten geïntegreerd worden in de Belgische interfederale aanpak. ‘De voorbije jaren was het onzekerheid troef over de richting die onze energiemarkt moest uitgaan. We kunnen niet langer wachten, want investeringen in deze sector nemen vele jaren in beslag. Enkel een gecoördineerde aanpak kan ons land helpen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en onze milieuverbintenissen na te komen, en dit alles tegen de laagste kostprijs.’, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Timmermans maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen tot een gecoördineerde aanpak. Volgens hem kan energie een strategische asset voor onze samenleving zijn, maar vandaag is dat helaas niet het geval. Het is volgens hem dan ook cruciaal om een visie te ontwikkelen en een stabiel kader te scheppen voor alle actoren van het energiesysteem (producenten, verbruikers, netbeheerders, aggregatoren,…). Om duurzaam te zijn en om voor stabiliteit te zorgen, moet de visie gedragen zijn door alle regeringen van ons land en door alle relevante stakeholders.

Het VBO heeft als koepelorganisatie dan ook zijn huiswerk gemaakt door het voorbije jaar meer dan negentig meetings te organiseren, met als doel een eigen energievisie te ontwikkelen over alle sectoren heen. Naast de bevoorradingszekerheid, de milieuverbintenissen en de kostprijs moet ook de economische bedrijvigheid ondersteund worden en sociale en maatschappelijke maatregelen bij de visie betrokken worden. Toegang tot energie is immers een basisbehoefte. In het voorjaar van 2017 moet deze visie klaar zijn.

Zo wil Timmermans inzetten op wat hij de ‘negenproef voor een succesvolle energietransitie’ noemt. Daaruit blijkt dat België ambitieus moet zijn op het vlak van energie-efficiëntie (1), dat er flexibiliteit inzake elektriciteitsconsumptie en -productie moet zijn (2), hernieuwbare energiebronnen verder worden uitgebouwd (3), er duidelijkheid is over de elektriciteitsmix rekening houdende met innovaties en realiteitszin (4), een interfederaal mobiliteitsplan erg dringend wordt (5), competitiviteit een concrete bekommernis wordt via een goede benchmark met de voornaamste concurrenten (6), er op innovatie volop wordt ingezet (7), er werk gemaakt moet worden van een betrokken inclusieve en actieve samenleving zodat de burgers inzien waarom een energietransitie nodig is en mee de gevolgen ervan begrijpen (8) en biomassa pas in zeer specifieke en onder gecontroleerde voorwaarden als energiebron aanvaardbaar is (9).

Uiteindelijk moet het energiebeleid passen in een Europees kader dat een echte afstemming van de beleidsopties en integratie van energiemarkten mogelijk maken. Daar zijn we vandaag helemaal nog niet. Volgens het VBO moeten we dan ook krachtig blijven pleiten voor meer integratie. Een meer Europese aanpak is immers optimaler op het vlak van kosten en investeringen en biedt ook betere garanties voor de bevoorradingszekerheid. En als het niet kan binnen Europa, dan moet de Benelux het voortouw nemen eventueel samen met enkele andere landen.

‘Ik roep dan ook alle stakeholders op om werk te maken van dit intra-Belgische energiepact. Iedere stakeholder heeft allicht zijn eigen plan, maar het kan niet dat de kost of andere gevolgen zomaar bij andere betrokkenen gelegd worden. Enkel een evenwichtige, toekomstgerichte en gecoördineerde aanpak zal ons land vooruit helpen. Maak er werk van. De speeltijd is voorbij.’, besluit Timmermans.

Bron: VBO