De voorraden van een organisatie maken deel uit van de vlottende activa en worden conform de wet (art. 369 BW B2) nader onderverdeeld naar:

* grond- en hulpstoffen,
* onderhanden werk (goederen in bewerking, werk in uitvoering, ongefactureerde omzet),
* gereed product en handelsgoederen,
* vooruitbetaald op voorraden.