Een Roll-over krediet is een lening die door de bank wordt verstrekt voor de middellange tot lange termijn en waarbij de rente periodiek wordt aangepast aan de dan geldende marktrente.

Looptijd roll-over krediet

De looptijd van de lening wordt vooraf vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de periode van de kredietbehoefte(n) van de kredietnemer. Deze periode bestrijkt de middellange tot lange termijn (2 tot 10 jaar). De vervaldagen waarop de kredietnemer de aflossingstermijnen dient te voldoen zijn vooraf overeengekomen en vastgelegd. Het staat de ondernemer echter vrij om zelf te bepalen op welke momenten hij tussentijdse kredietopnames doet.

Kredietbedrag roll-over krediet

Het kredietbedrag dat wordt overeengekomen kent een aantal forfaitaire waarden:

– het maximumbedrag dat kan worden geleend (bovengrens, kredietlimiet),
– het minimumbedrag van de eerste opname bij het aangaan van de lening (initieel opnamebedrag),
– het minimumbedrag bij elke volgende kredietopname.

Rente roll-over krediet

Bij een roll-over krediet is sprake van een looptijd/rente risico intermediatie door de bank. De rente die door de bank in rekening wordt gebracht (korte termijn rente; geldmarkt) past niet bij de looptijd van de lening (middellange tot lange termijn; kapitaalmarkt). Bij een normale rentecurve zal de korte termijn rente lager liggen dan de lange termijn rente. Door het afsluiten van een roll-over krediet zal de kredietnemer op lange termijn doorgaans minder rente betalen. De bank loopt dan ook een risico op de rente; dit risico wordt afgedekt door een renteopslag (provisie, premie) bovenop de periodiek geldende korte termijnrente. De looptijd op basis waarvan de periodieke rente wordt bepaald heet de ‘interestperiode’. De interestperiode en het daarbij behorende intrestpercentage zijn gebaseerd op de Euribor looptijden en percentages. Veel voorkomende periodes/tarieven zijn: 1M-, 3M-, 6M en 12M Euribor.