Ongeveer een jaar geleden (21 september 2017) trad het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) voorlopig in werking, na jarenlange onderhandelingen en een betreurbare Belgische episode bij de ondertekening ervan in oktober 2016. Wat zijn de eerste resultaten voor de Belgische ondernemingen? Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen: “CETA is duidelijk een goede zaak voor de Belgische ondernemingen.”

Algemeen gezien schept een handelsakkoord een voorspelbaar reglementair kader dat het handelsverkeer faciliteert en dynamiseert voor ondernemingen van alle omvang. Men moet zich ook bewust zijn van de verschillende externe variabelen die de internationale handel beïnvloeden, zoals schommelingen van de wisselkoers, risico’s en kosten die gepaard gaan met internationalisering (transport, exportkrediet …) of de economische conjunctuur. CETA betekent alvast drie verworvenheden voor onze ondernemingen:

1. Het wegwerken van de tarifaire belemmeringen tussen de twee economische blokken – 98% van de douanerechten vielen weg per 21 september 2017 – maakt een betere toegang tot de Canadese markt mogelijk en verlaagt bijgevolg de kosten voor zowel in- als uitvoerders. De Europese producten werden hierdoor competitiever op de Canadese markt. Dit is eens zo relevant omdat Canada partner is bij de Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), een akkoord van 11 landen over Trans-Pacifische vrijhandel.

Ruim 3000 Belgische ondernemingen exporteren naar Canada. Daar komen nog de vele Belgische bedrijven bij die indirect naar Canada uitvoeren via de onderaannemingsketens. De waarde van onze indirecte export naar Canada vertegenwoordigt zowat 80% van onze directe export. Anders gezegd: voor iedere 100 euro bilaterale export naar Canada exporteren we nog eens 80 euro indirect, via onze grote Europese buurlanden.

2. Het CETA werkt ook niet-tarifaire belemmeringen weg en schept een formeel kader voor een vrijwillige samenwerking op regelgevingsvlak. Zulke bepalingen streven naar minder certificatiekosten en conformiteitstests voor exportgoederen, alsook naar minder divergenties en dubbele technische normen die een rem zetten op bilaterale handel. Hierbij worden de strenge verplichtingen en normen op het vlak van consumentenbescherming, gezondheid en milieustandaarden gevrijwaard.

3. Het akkoord schept een vlottere toegang tot de Canadese dienstenmarkt, met name in de sectoren maritiem transport, telecommunicatie en financiële diensten. Dankzij CETA kunnen onze ondernemingen meedingen naar Canadese overheidsopdrachten op provinciaal, territoriaal en gemeentelijk niveau. Hierdoor ontstaan nieuwe opportuniteiten voor de sectoren bouw, textiel en technologie.

Hoewel het nog te vroeg is om de effecten van CETA op de Belgische economie en de economische spelers precies in te schatten, zijn de eerste aanwijzingen na de voorlopige inwerkingtreding van het akkoord zeer overwegend positief. We stellen vast dat de Belgische bedrijfswereld beduidend meer interesse toont in de Canadese markt, wat ook blijkt uit het succes van de recente economische missies en het staatsbezoek aan Canada. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel meldt een stijging met 57% van de Belgische export naar Canada in de eerste twee maanden van 2018. In 2017 nam de Waalse export naar Canada met 118 % toe volgens de jongste cijfers van AWEX. FIT noteerde dan weer een stijging van de Vlaamse export van 23,2% naar Canada in 2017.

Het VBO blijft er overigens op toezien dat de Canadese autoriteiten hun verplichtingen voortvloeiend uit CETA integraal nakomen en de nodige stappen vervullen om de voordelen ervan te kunnen genieten (cf. de procedure voor de preferentiële oorsprong).

Pieter Timmermans: Pieter Timmermans: “In het licht van deze diverse factoren is het VBO tevreden over de recente ratificering van CETA door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement. We pleiten er dan ook voor dat de overige nationale parlementen snel hun voorbeeld volgen”.

Bron: VBO