Eerst en vooral willen VBO-voorzitster Michèle Sioen en ikzelf u onze nieuwjaarswensen overbrengen.

Dat 2017 een jaar mag zijn met een goede gezondheid voor u en uw familie. Met het VBO slaan we alvast de hand aan de ploeg. Zo presenteren we naar halfjaarlijkse gewoonte de peilingresultaten over de conjuncturele ontwikkelingen binnen onze sectorfederaties. Met de aanslagen, de Brexit en de verkiezing van Trump was 2016 een bewogen jaar. Toch hielden onze Belgische ondernemingen goed stand.

Onze conjunctuuranalyse toont dat de vooruitzichten inzake de economische activiteiten over het algemeen optimistischer zijn dan bij de vorige rondvraag. Zowat 44% van de bevraagde sectoren verwacht in de komende zes maanden een toename van hun bedrijvigheid en eenzelfde percentage gaat uit van een status quo. Gewogen naar de toegevoegde waarde van de bedrijfstakken zien we dat zelfs 63% van de respondenten een stijging van de activiteit verwacht.

Daarnaast is er sprake van gunstige investeringsvooruitzichten: slechts 12,5% van de bevraagden verwacht minder investeringen, 25% verwacht een stijging en 62,5% een status quo van de investeringsgroei in hun sector. Met een investeringsgroei in 2016 van 5 tot 6% is dat zeker niet slecht. Ook belangrijk is dat er steeds minder klemtoon wordt gelegd op rationalisatie-investeringen. De focus ligt meer dan vroeger op uitbreidingsinvesteringen en investeringen in innovatie.

Ondanks de aankondiging van enkele grote herstructureringen bleef de werkgelegenheid toenemen. Voor de eerste drie kwartalen van 2016 staat het aantal netto gecreëerde jobs al op 46.200, dat is meer dan in het hele jaar 2015. Bovendien worden zeven van de tien nieuwe jobs gecreëerd in de privésector, waar er nu al tien kwartalen op rij netto-jobs bijkomen!

Onze werkgelegenheidsresultaten worden bovendien ondersteund door de recente cijfers van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. Zo zouden er sinds het aantreden van de federale regering bijna 84.000 jobs zijn bijgekomen. Uit deze tewerkstellingsanalyse bleek dat 75% van de nieuwe jobs werd gecreëerd in ondernemingen met meer dan 200 werknemers. Het andere kwart situeert zich bij start-ups en kmo’s. Een beleid van loonmatiging, gecombineerd met lastenverlagingen op arbeid via de indexsprong en de taxshift, leidt dus duidelijk tot meer jobs.

Het feit dat deze jobcreatie vooral gebeurt bij grotere ondernemingen mag vreemd lijken in een kmo-land als België, maar dat is het niet. Grote ondernemingen zijn immers meer gericht op export en kregen minder te lijden onder de terroristische aanslagen. Dat neemt echter niet weg dat het VBO groot voorstander is van het versterken van de relatie tussen kmo’s en grote ondernemingen. Beide zijn belangrijke bronnen van welvaartscreatie. Ook veel kmo’s creëren jobs en zijn vaak afhankelijk van grote ondernemingen, bijvoorbeeld als toeleverancier. Wanneer ons land grote bedrijven kan aantrekken of aan ons land binden, is dat dus alleen maar goed nieuws voor kmo’s. Trouwens, onderzoek toont aan dat de verwevenheid tussen grote en kleine ondernemingen nergens zo groot is als hier in België. Zo wordt er in ons land meer dan 110 miljard euro per jaar verhandeld tussen grote (vaak ook multinationale) ondernemingen en kmo’s, of 41% op een totaal van 270 miljard euro.

De vooruitzichten van onze sectoren over de economische bedrijvigheid in de komende maanden zetten aan tot een gematigd optimisme. In 2017 zou de economie, voor zover de externe risico’s verbonden aan de onzekere politieke context uitblijven, volgens het VBO kunnen groeien met 1,7 tot 1,8%. Het lijkt er immers op dat de sectoren die na de aanslagen van maart 2016 de zwaarste economische klappen kregen, de draad opnieuw kunnen oppikken. Tegelijk zou de sterke exportgroei zich moeten voortzetten.

Op professioneel vlak wensen we u van harte een ondernemingsgezind jaar. Op het VBO kunt u alvast rekenen.

Michèle Sioen, voorzitster, en Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder

Bron: VBO