Schuldeisers (ondernemingen, kmo’s, instellingen) maken steeds meer gebruik van de minnelijke schuldinvordering om hun onbetaalde facturen te innen. Met in totaal 204.803.484 euro aan geïnde bedragen voor rekening van haar klanten tekende de BVI (Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen) in 2017 een stijging van 8% op in vergelijking met 2016. Die resultaten zijn het gevolg van een positieve aanpak, die de communicatie naar de debiteur bevordert.

Zowel grote ondernemingen als kmo’s en instellingen (scholen, ziekenhuizen) worden met niet-betaalde facturen geconfronteerd. Die situatie heeft op meerdere niveaus negatieve gevolgen: voor de onderneming zelf, maar ook voor de klanten. Ondernemingen moeten hun tarieven soms verhogen om die onbetaalde facturen te compenseren. Dat betekent dus dat deze situatie een negatieve impact heeft op de economie.

De BVI, die de voornaamste incasso-ondernemingen in België groepeert, inde in 2017 een totaal bedrag van 204.803.484 euro voor rekening van haar klanten, een toename van 8% ten opzichte van 2016.. “Deze stijgende tendens wordt ook weerspiegeld in het aantal opgeloste dossiers vorig jaar”, onderstreept Yves Van Nieuwenburg, woordvoerder van de BVI. “Met meer dan 2 miljoen opgeloste dossiers – 2.283.880 om precies te zijn – zien we hier een stijging van 14%. Op de 3,7 miljoen dossiers die vorig jaar geopend werden (3.726.028 dossiers) halen we dus een slaagpercentage van 61%. Die resultaten zijn vooral toe te schrijven aan onze aanpak bij elk contact met debiteurs. De incasso-ondernemingen gaan immers op een constructieve en positieve manier tewerk. Wij opteren voor dialoog, communicatie en informatie. De burger die met de betaling van een schuld geconfronteerd wordt, begrijpt heel snel dat onze werkwijze altijd minder duur zal blijken dan de optie waarbij de schuldeiser een rechtszaak inspant”, aldus Van Nieuwenburg.

In 2017 bedroeg het gemiddelde bedrag van de te innen facturen 424 euro.

Financiële sector de belangrijkste

De incasso-ondernemingen zijn actief in alle sectoren van de samenleving. De financiële sector is met voorsprong de grootste. De BVI registreerde in 2017 een bedrag van meer dan 101 miljoen euro (101.930.911 euro) in het bank- en verzekeringssector, wat overeenstemt met bijna de helft van de totale betaalde vorderingen. Het grootste deel van dat bedrag is afkomstig van banken en kredieten.

Tot slot kende de energiesector in 2017 de sterkste toename: de leveranciers van gas, elektriciteit en stookolie vertegenwoordigen een bedrag van ruim 24 miljoen euro, tegenover 17,5 miljoen euro in 2016, een stijging van 37%.

Over de BVI

De BVI (Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen) is een vzw die de 16 voornaamste incasso-ondernemingen van het land groepeert. Ze staat ondernemingen, kmo’s en instellingen bij in het kader van de invordering van onbetaalde bedragen door hun klanten. De BVI staat rechtstreeks in contact met de debiteurs, de burgers dus, en past een werkwijze toe die toegespitst is op dialoog, luisteren en communicatie. In hun activiteiten leven de leden van de BVI een deontologische code na (respect voor de privacy, transparantie tijdens de contacten enz.) die van toepassing is op alle incasso-ondernemingen.

Bron: BVI