Aan het huidige tempo haalt de Vlaamse Regering de doelstelling niet om de overheid tegen 2020 1% van het Vlaamse BBP in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te laten investeren.

Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Om hier toch in te slagen, zal bovenop het huidige voorziene groeipad aan middelen voor economie en innovatie, minstens 389 miljoen euro extra nodig zijn. De sociale partners adviseren de regering dit bedrag over de komende vier jaar te spreiden, gezien de omvang ervan.

Karel Van Eetvelt, voorzitter SERV: “De Vlaamse sociale partners beklemtonen het belang om het streefdoel van 1% publieke O&O-financiering in Vlaanderen te behalen. Dat is broodnodig willen we innovatief en competitief blijven meetellen in Europees verband. De SERV zal vanaf nu de begrotingsmiddelen voor innovatie en O&O permanent opvolgen om de vinger aan de pols te houden en gerichte beleidsadviezen te kunnen geven.”

Streefdoel van 1% publieke O&O-financiering

In de Europa 2020-strategie spraken de lidstaten af om ten minste 3% van het BBP aan O&O uit te geven. De Europese overheden engageerden zich om 1% van de O&O-financiering voor hun rekening te nemen, terwijl het bedrijfsleven instaat voor de andere 2%. Vlaanderen nam dit engagement over in het Innovatiepact (2003) en het Pact 2020.

Vlaamse O&O-kredieten

In 2015 voorzag de Vlaamse overheid 1,3 miljard euro aan middelen voor O&O. Dat komt overeen met 0,55% van het Vlaamse BBP. De totale Vlaamse O&O-kredieten (incl. Vlaams aandeel in federale O&O-kredieten en in EU-onderzoeksprogramma’s) bedroegen 1,77 miljard euro of 0,74% van het Vlaamse BBP. Dat is een daling tegenover 2014 en komt ongeveer overeen met het budget van 2013.

Voorziene groeipad

De Vlaamse Regering kondigde een groeipad aan voor het budget voor economie en innovatie dat tegen 2019 moet leiden tot 500 miljoen euro extra middelen t.o.v. het begin van de legislatuur. Zelfs als deze middelen volledig aan O&O gespendeerd worden, dan nog zal het beoogde doel van 1% publiek gefinancierde O&O-bestedingen in 2020 niet behaald worden, zo berekende de SERV. Daarvoor is nog eens 389 miljoen euro extra nodig. Gezien het om een flinke financiële inspanning gaat, raadt de SERV aan dit te spreiden over de jaren 2017-2020.

Meer transparantie nodig

De sociale partners vragen daarnaast in de toekomst meer duidelijkheid over het budget dat voor onderzoek en ontwikkeling voorzien wordt en hoe de middelen uit het groeipad tussen O&O en economisch beleid zullen verdeeld worden.

Bron: SERV