Spookbedrijven bestaan niet enkel in Panama. Zelfs ondernemers hier in Vlaanderen en Wallonië moeten opletten voor spookbedrijven, domiciliefraude en nepfacturen.

Wees op uw hoede voor deze drie vaak voorkomende manieren van fraude met een fictieve of een valse maatschappelijke zetel.

Spookbedrijven en spookfacturen

Bij de laatste telling in België bleek ons land 140.000 spookbedrijven te tellen, ofwel bedrijven die geen jaarrekening neerlegden bij de Nationale Bank van België. Het zijn ideale constructies om zaken te doen die het daglicht niet mogen zien. Denk maar aan valse facturen versturen.

Deze spookfacturen zien eruit alsof ze echt van uw leverancier komen. Nepfacturen van uw bank, bijvoorbeeld, of valse aanmaningen van een incassobureau. Met dreigende taal en voorzien van alle zakelijke vormelementen, wordt u aangemaand uw achterstallige betaling snel uit te voeren.

Deze mail viel al meerdere keren in mijn mailbox:

“In de bijgevoegde factuur verwijzen wij u naar de eerder ontvangen herinnering(en). Wij stellen u hierbij de gelegenheid om het verschuldigde bedrag van €848,89 met rente binnen 12 dagen te voldoen op ons IBAN-rekeningnummer NL52ABNA0192384867390 t.n.v. St. Derdengeleden Intrum Justitia Nederland B.V. onder vermelding van het referentienummer.

Blijft betaling uit, dan zijn wij genoodzaakt cliënt te adviseren om over te gaan tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. De kosten die hieruit voortvloeien zullen geheel voor uw rekening komen.”

Ik liet me er niet aan vangen, temeer omdat er ook geen factuur in bijlage zat. Maar ongetwijfeld zijn er minder oplettende bedrijven die vooral hun schuld snel willen aanzuiveren.

Check ook extra de facturen van bedrijven waarvan u nog nooit gehoord heeft. De kans is groot dat ze gewoon proberen om geld af te troggelen met een nepfactuur.

Domiciliefraude

Domiciliefraude is vooral gekend bij particulieren. Hoewel ze samenwonen, proberen ze bijvoorbeeld een uitkering te krijgen als alleenstaande. In 2013 stelde de politie maar liefst 8.000 gevallen vast van domiciliefraude. Op drie jaar tijd werden er bijna 9% meer inbreuken vastgesteld op het domicilie dat Belgen opgeven.

Maar ook malafide bedrijven zetten wel eens een ander adres op hun documenten dan dat van waaruit ze echt opereren. Ze vestigen dan bijvoorbeeld hun maatschappelijke zetel op het adres van niets vermoedende bewoners. Of ze huren een pand waar ze zich duidelijk niet gaan vestigen.

Fictieve maatschappelijke zetel

Sommige handelaars die in de problemen zitten, denken met een adresverandering ook schulden en problemen achter zich te kunnen laten. Ze kiezen dan een fictieve zetel op een domicilie-adres in een bedrijvencentrum, vaak in een ander gerechtelijk arrondissement.

Maar ook deze vorm van fraude is strafbaar. Zowel de huurder als de verhuurder gaan hierbij in de fout. Wie een fictieve zetel huurt, zal tal van nuttige en noodzakelijke meldingen waaronder dagvaardingsexploten en betekeningen niet ontvangen.Op basis van deze vaststelling verliest de onderneming alle solvabiliteit en kan ze zelfs failliet verklaard worden. De handelaar zal bovendien het recht op verschoning na faillissement kunnen vergeten.

Bron: Graydon blog