De oorlog in Oekraïne en de spanningen die hij veroorzaakt, hebben aanzienlijke gevolgen voor essentiële sectoren van onze economie. Het VBO maakt zich om verschillende redenen grote zorgen over de macro-economische gevolgen van deze crisis: de inflatoire druk van de energie- en vele grondstoffenprijzen, de verstoring van de bevoorradingsketens, de daling van het consumentenvertrouwen en de ongerustheid op de financiële markten creëren samen een gevaarlijke cocktail voor onze economie. De spanningen rond de crisis in Oekraïne hebben immers zware gevolgen voor heel wat bedrijven. Dat geldt zowel voor de rechtstreekse in- en uitvoer als voor de betrekkingen tussen klanten en leveranciers van andere Belgische of Europese bedrijven die ook door deze crisis worden getroffen. Het is dus belangrijk dat onze overheid, op zeer korte maar ook op middellange en lange termijn, snelwerkende en passende maatregelen treft. Dat is de conclusie van het VBO in zijn jongste ‘Focus International Trade’.

Concurrentiekracht bedrijven bedreigd

Onze bedrijven en onze economie in het algemeen ondervinden tal van moeilijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de nefaste loon-prijsspiraal als gevolg van de stijging van de grondstoffen- en energieprijzen, die de inflatie, en via de automatische loonindexering dus ook de loonkosten aanwakkert, wat op zijn beurt opnieuw de inflatie aanvuurt. Dat brengt ons concurrentievermogen sterk in gevaar. De Nationale Bank van België (NBB) benadrukte die alarmerende vaststelling en wees op een stijging van de loonkosten met 13% in drie jaar tijd, ten belope van zo’n 20 miljard euro. Bovendien duiken er logistieke belemmeringen en tal van juridische kwesties op in verband met de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland en de continuïteit van de activiteiten.

Nood aan een gecoördineerde, proactieve en realistische Europese aanpak

Het is dus belangrijk dat onze overheid, op zeer korte maar ook op middellange en lange termijn, snelwerkende en passende maatregelen treft. Het VBO pleit voor een gemengde aanpak met een combinatie van verschillende maatregelen:

  • Zo zouden begrotingsmaatregelen kunnen worden getroffen om de energiefacturen van de bedrijven te verlagen (zonder dat die maatregelen leiden tot hogere belastingen of nieuwe kosten voor bedrijven).
  • Ook een ‘standstill’ voor mogelijke nieuwe administratieve lasten die aan onze ondernemingen worden opgelegd, zou verstandig kunnen zijn.
  • De overheden moeten daarnaast een zekere flexibiliteit toestaan die bedrijven in staat stelt aan hun verplichtingen te voldoen (bv. inzake etikettering) of een beroep kunnen doen op alternatieve inputs.
  • Verder moet de Europese coördinatie binnen de interne markt, met name op het gebied van staatssteun, worden aangemoedigd.
  • Ten slotte zal de oprichting van een ‘single point of contact’ bij de overheden het mogelijk maken de informatie optimaal te verspreiden en de vele vragen van ondernemingen te centraliseren. In dat verband heeft het VBO besloten een interne multidisciplinaire taskforce op te richten om de situatie en de verschillende gevolgen van de invasie van Oekraïne voor onze ondernemingen te monitoren.

“Het conflict in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland hebben een grote impact op Belgische bedrijven. Uit de laatste enquête van de NBB blijkt dat de moeilijkheden waarmee de bevraagde bedrijven vandaag kampen – stijgingen van de input- en loonkosten en bevoorradingsproblemen – de productie en de dienstverlening met gemiddeld 7% doen dalen.De ondernemingen worden ook geconfronteerd met stijgende loonkosten ten belope van 8 à 10%, die voornamelijk het gevolg zijn van het mechanisme voor automatische loonindexering. Bovendien zullen de investeringsplannen – en de investeringen zijn de jobs van morgen – voor de komende twee jaar met gemiddeld 12% worden teruggeschroefd als gevolg van bevoorradingsproblemen en stijgende input- en loonkosten. Momenteel wordt de externe economische schok grotendeels door de ondernemingen gedragen, wat hun concurrentiekracht zwaar ondermijnt. Gezien de ongekende economische gevolgen die deze oorlog voor onze ondernemingen heeft en zal hebben, verwacht het VBO dan ook dat dringend preventieve maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het concurrentievermogen van de ondernemingen nog verder wordt ondermijnd. Laten we samen – regering en sociale partners – optreden voor het te laat is. Beter voorkomen dan genezen”, concludeert Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Bron: VBO