Deze middag organiseert het Verbond van Belgische Ondernemingen een studiedag over de hervorming van het insolventierecht van ondernemingen. Deze hervorming wil de wetten over faillissementen en de continuïteit van ondernemingen moderniseren en stroomlijnen om ze performanter en efficiënter te maken. Volgens Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO, is dit een zeer goede zaak: ‘Ondernemingen en werknemers zijn gebaat met efficiënte procedures wanneer moeilijkheden opduiken.’

Eén van de grote nieuwigheden van dit ontwerp is de verruiming van het toepassingsgebied van de insolventieregeling naar alle ondernemingen, met inbegrip van vzw’s, en naar de vrije beroepen. Het wetsontwerp, dat momenteel hangende is in de Kamer, houdt ook rekening met de internationale dimensie van insolventie en voorziet een volledige informatisering van de procedures. Een Solventieregister zal de gegevens in verband met de reorganisatie- en faillissementsprocedures van ondernemingen centraliseren. Dit zal een vereenvoudiging en verbeterde efficiëntie opleveren voor alle betrokken personen, ondernemingen in moeilijkheden, schuldeisers, …. Ook worden zo ondernemingen in moeilijkheden sneller opgespoord, wat het mogelijk moet maken om sneller maatregelen te nemen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het insolventierecht aangepast wordt aan de huidige Europese wetgeving, en gealigneerd op de meest efficiënte procedures die de buurlanden hebben ingevoerd. Dat is zeer belangrijk om de aantrekkelijkheid van ons land te verhogen, dat zich zo kan beroepen op een modern wetskader voor ondernemingen die geconfronteerd worden met moeilijkheden. Het ontwerp wil Belgische ondernemers ook recht geven op een tweede kans, een gegeven dat in Angelsaksische landen al jaren bestaat. Dit moet hen aanmoedigen om na een faillissement een nieuwe start te maken. Het systeem van verschoonbaarheid wordt immers vervangen door een systeem van schuldkwijtschelding. Het accent komt ook te liggen op buitengerechtelijke vormen van insolventie en het aanmoedigen van minnelijke akkoorden buiten gerechtelijke reorganisatieprocedures om.

Philippe Lambrecht: ‘Dit wetsontwerp, dat de wetten over faillissementen en de continuïteit van de ondernemingen rationaliseert om ze performanter te maken, beantwoordt aan de noden en verwachtingen van Belgische ondernemingen. De nieuwe regeling biedt namelijk de nodige flexibiliteit, rechtszekerheid en instrumenten om ondernemingen in moeilijkheden te helpen zich te herstellen en ? als dat niet lukt ? de negatieve gevolgen van een faillissement zo veel mogelijk te beperken en ondernemers die dat willen een tweede kans te geven. Al deze procedures samen vormen dan ook een echte hefboom voor de economie.’

Bron: VBO