Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten klimt in het vierde trimester van 2017 naar een nieuw hoogtepunt van 147,7 miljard EUR. Op jaarbasis betekent dit een stijging van 5,2%. Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Hoewel het economisch goed gaat en veel kredieten worden gevraagd, blijft een goed onderbouwd kredietdossier cruciaal. Op die manier kan een ondernemer zelf zijn kansen maximaliseren om zijn onderneming te kunnen opstarten of te laten groeien.

Kredietportefeuille kent hoogtepunt

In december 2017 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten een nieuw hoogtepunt van 147,7 miljard EUR.

Kredietvraag stijgt in aantal maar daalt in bedrag

De aangevraagde kredieten evolueerden als volgt in het vierde trimester van 2017 tegenover hetzelfde trimester van 2016:

  • een stijging van 4,4% voor het aantal aangevraagde kredieten
  • een daling van 5,4% voor het corresponderende bedrag

De daling in bedrag kan worden verklaard door enkele uitzonderlijke grote kredieten die in het vierde kwartaal van 2016 werden aangevraagd. Het totaal aangevraagde bedrag in het vierde kwartaal van 2016 was het hoogste ooit sinds de start van de metingen.

De nieuwe verstrekte kredieten stabiliseren in aantal en dalen in bedrag

De evolutie van de nieuwe verstrekte kredieten in het vierde trimester van 2017 ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar is als volgt:

  • een stabilisering voor het aantal nieuw verstrekte kredieten
  • een afname van 7,3% voor het bijhorende bedrag

De daling in bedrag is opnieuw toe te wijzen aan enkele uitzonderlijke grote kredieten in de kredietproductie in het vierde kwartaal van 2016. Het totaal geproduceerde bedrag was namelijk het op één na hoogste in het vierde kwartaal van 2016 sinds de start van de metingen.

Ondernemingen kiezen steeds vaker voor een krediet op lange(re) termijn

Ondernemingen kiezen steeds vaker voor een krediet op lange(re) termijn. Dat verklaart meteen waarom de totale kredietomloop nog steeds kan stijgen bij een meer gematigde kredietproductie.

Enerzijds kiezen ondernemingen meer voor krediet op lange termijn om langere tijd te kunnen genieten van de lage rente op ondernemingskredieten. Anderzijds investeren de ondernemingen de jongste jaren opnieuw meer. Zo toont onderstaande grafiek een stijgend verloop van bruto-investeringen in vaste activa van vennootschappen in België.

Dit leidt waarschijnlijk tot een toename van de investeringskredieten (op lange termijn). Gezien investeringskredieten meestal volledig worden opgenomen, kan dat ook de geleidelijke stijging van de aanwendingsgraad de jongste jaren verklaren.

Ook het feit dat een relatief groter deel van de kredieten wordt toegekend aan KMO’s, kan een rol hebben gespeeld in de hogere aanwendingsgraad. De aanwendingsgraad ligt traditioneel bij KMO’s beduidend hoger dan bij de grote ondernemingen.

Perceptie van kredietbelemmering is stabiel

De weigeringsgraad van het vierde trimester van 2017 ligt op het op vier na hoogste niveau sinds 2009. Kijken we naar de weigeringsgraad voor het ganse jaar 2017, dan ligt hij wel onder het niveau van de crisisjaren 2009 – 2013.

In de Bank Lending Survey gaven de banken in het vierde trimester van 2017 aan dat ze hun kredietverleningscriteria verder lieten stabiliseren nadat deze criteria in de voorgaande jaren verscheidene keren werden versoepeld. De Belgische ondernemers lieten in de periodieke enquête van de NBB optekenen dat ze minder kredietbelemmeringen ervaren. In januari 2018 beschouwden slechts 5,0% van de ondernemers de kredietvoorwaarden als ongunstig. Hiermee bevindt deze indicator zich op het laagste punt ooit sinds de start van de metingen in 2003. Alles wijst er bijgevolg op dat de drempel voor ondernemingen om krediet te bekomen niet is verhoogd.

Lage rentetarieven blijven kredietverlening ondersteunen

Overigens blijft nieuw bankkrediet voor ondernemingen zeer goedkoop. De gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten daalde in december 2017 t.a.v. november 2017 met 2 basispunten, naar 1,62 procent. De lage rentetarieven blijven op die manier de kredietgroei ondersteunen.

Bron: Febelfin