2020. Het jaar dat de geschiedenis zal ingaan als het jaar van de COVID-19-pandemie. Heel wat landen wereldwijd, waaronder België, werden gedwongen om verregaande maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus zo veel als mogelijk in te dijken. Die gezondheidscrisis en de vrijheidsbeperkende maatregelen hebben geleid tot een buitengewoon zware economische crisis. Maar liefst 43% van onze bedrijven zou vandaag op de rand van het faillissement hebben gestaan, indien de overheden geen maatregelen hadden getroffen om die schok op te vangen. Maar het gevaar is nog niet geweken. Integendeel.

Nu de zomervakantie ten einde is en veel bedrijven naar een hoger activiteitsniveau schakelen, maakte het VBO een stand van zaken op van de economische situatie van het Belgische bedrijfsleven. Onze teams werkten samen met bedrijfsinformatiespecialist Graydon om na te gaan welke impact de coronacrisis vandaag heeft op de liquiditeitsbehoeften bij de Belgische ondernemingen. Conclusie: de crisis is duidelijk nog niet voorbij!

De coronacrisis sloeg enorm hard toe. Zonder overheidsmaatregelen zou vandaag meer dan de helft van de Belgische ondernemingen met ernstige liquiditeitsproblemen kampen. Meer dan 43% van onze bedrijven zou zonder maatregelen vandaag zelfs op de rand van het faillissement hebben gestaan. De steunmaatregelen, zoals het soepele regime van tijdelijke werkloosheid, de gewestelijke premies en vooral de afspraken met de banken over de herschikking van kredieten en het kunnen aangaan van nieuwe kredieten onder overheidswaarborg, hebben aanzienlijk geholpen om het aantal bedrijven in moeilijkheden te beperken tot, naar onze schatting, één bedrijf op vier of 25%.

1 OP 6 BEDRIJVEN DIE GEZOND WAREN IN GEVAAR

Natuurlijk zaten enkele van die bedrijven al voor de crisis in de problemen. Als we die buiten beschouwing laten, komen we nog altijd uit op 16% van de ondernemingen in België, dus bijna één bedrijf op zes, dat voor de crisis perfect gezond was, maar nu met aanzienlijke liquiditeitsproblemen wordt geconfronteerd. Als we nu niet snel ingrijpen, zou die liquiditeitscrisis bij veel ondernemingen kunnen uitdraaien op een solvabiliteitscrisis. Heel wat ondernemingen dreigen dan failliet te gaan, met alle economische gevolgen van dien: een sterke stijging van de werkloosheid, minder belastinginkomsten en bijgevolg een verslechtering van de overheidsfinanciën, een vertraging van de potentiële groei enz.

De maatregelen die tot op heden zijn genomen hebben de bedrijven al flink geholpen, maar volstaan jammer genoeg niet voor de kleine, middelgrote en jongere ondernemingen en sommige grote ondernemingen in de hardst getroffen economische niches.

BESTE (PRE)FORMATEURS, NOOD AAN MAATREGELEN OM FAILLISSEMENTEN TE VERMIJDEN

We hebben dringend nood aan bijkomende maatregelen om de solvabiliteit van de ondernemingen te herstellen omdat we niet kunnen toelaten dat zovele goede bedrijven over kop zouden gaan. Het VBO stelt daarom voor om onder meer kapitaalinjecties in bedrijven te stimuleren via bijvoorbeeld een herijking en versterking van de notionele interestaftrek, en/of via een versterking van de Tax Shelter voor start-ups en scale-ups, en het mobiliseren van openbaar en particulier spaargeld.

De resultaten van het VBO-onderzoek samen met Graydon, zijn duidelijk. Het is nu aan de beleidsmakers om snel hun verantwoordelijkheid op te nemen en dringend een economisch herstelplan op tafel te leggen om de financiële ruggengraat van vele duizenden bedrijven te versterken. Want alleen zo kunnen we de potentiële groei en onze toekomstige welvaart veiligstellen. De (pre)formateurs weten wat hen te doen staat.

Bron: VBO FEB