Net voor het zomerreces heeft de regering-Michel een hervorming goedgekeurd van de wet-Laruelle over de toegang tot financiering voor kmo’s. Met de hervorming wil de regering betere omstandigheden creëren voor kmo’s die kredieten afsluiten en ook transparantere contracten afdwingen tussen banken en kredietnemers. “Uit onze contacten met bedrijven horen we dat er vooral rond de wederbeleggingsvergoeding voor kredieten vaak nog problemen zijn. Deze hervorming is alvast weer een stap in de goede richting”, zeggen Isabelle Blomme en Walter Jacob van het advocatenkantoor K law.

De wet-Laruelle legde een aantal nieuwe regels vast voor alle nieuwe kmo-kredieten sinds begin 2014. Na drie jaar hield de FOD Economie een evaluatie waaraan bijna 10.000 bedrijven vrijwillig hebben deelgenomen. Op basis van de resultaten van die enquête, aangevuld met verdere verslagen en adviezen van onder meer Unizo, de Nationale Bank en de financiële sector voorziet de regering nu in enkele hervormingen.

“We zien hervormingen die tegemoet komen aan twee belangrijke pijnpunten”, vertelt Isabelle Blomme. “Enerzijds is er de problematiek van de wederbeleggingsvergoeding. In de huidige context van lage rentes willen veel kmo’s hun krediet herfinancieren. Maar ze botsen daarbij op dermate hoge wederbeleggingsvergoedingen dat het helemaal niet meer interessant is om te herfinancieren. Ze blijven dus met dure kredieten zitten.”

“En anderzijds horen we nog over problemen met de zekerheden en waarborgen die banken eisen bij het aangaan van een krediet. Vaak kunnen die niet gedeeltelijk worden vrijgegeven naarmate de afbetalingen vorderen, of zijn er ook problemen met de vrijgave aan het einde van het krediet.”

Wederbeleggingsvergoeding

Voor kredieten tot maximaal 1 miljoen euro, afgesloten sinds 10 januari 2014, werd de wederbeleggingsvergoeding beperkt tot maximaal zes maanden rente. Isabelle Blomme: “We zien vanuit onze praktijk dat dit nog
altijd aanleiding geeft tot problemen. De regering besliste nu om de grens op
te trekken tot 2 miljoen euro. Dit zal gelden voor kredieten afgesloten vanaf het ogenblik dat de nieuwe wet in werking treedt.”

“Voor kredietovereenkomsten die buiten de wettelijk voorziene beperking vallen komt er wel een omzendbrief op initiatief van bankenkoepel Febelfin, de ombudsman voor de financiële sector en de middenstandsorganisaties. Die moet ook voor deze kredieten tot meer duidelijkheid leiden, in het bijzonder voor ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren.”

Zekerheden en andere waarborgen

Daarnaast komt er een ruimer regelgevend kader voor alles wat met zekerheden en andere waarborgen te maken heeft. Walter Jacob: “Een van de voornaamste opmerkingen en klachten die we krijgen heeft betrekking op de zekerheden en waarborgen die banken vragen aan kmo’s. Vaak is daar te weinig informatie over bij het aangaan van een contract en blijkt het moeilijk of onmogelijk om een zekerheid of waarborg te herzien naarmate een krediet wordt terugbetaald.”

“De hervormingen die het wetsontwerp voorziet, besteden daar meer aandacht aan. Zo wordt voortaan bepaald dat een derde partij die een zekerheid of andere waarborg verstrekt, ook een exemplaar van de ontwerp-kredietovereenkomst kan ontvangen. Daarnaast zal informatie moeten worden verstrekt omtrent de mogelijkheid om de zekerheid of waarborg te herzien na de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het krediet. Die precontractuele informatie moet de kmo’s transparanter informeren. Dat bleek tot nu toe toch een pijnpunt.”

“Wanneer een volledige of gedeeltelijke vrijgave van zekerheden of andere waarborgen wordt geweigerd, zal een bank dit in de toekomst ook moeten motiveren, net zoals de huidige wet reeds voorziet in een motiveringsplicht bij kredietweigering”, aldus Walter Jacob.

Microkredieten

Tot slot is er ook een aanpassing voor alles wat microkredieten tot 25.000 euro betreft. Isabelle Blomme: “Voor deze kleinere kredieten wordt de administratie beperkt, tenminste voor zover er geen zekerheden of waarborgen worden gesteld of niet in een contractueel bepaalde wederbeleggingsvergoeding wordt voorzien.”

Het ontwerp met de hervormingen is goedgekeurd door de ministerraad. De volgende stap is een bespreking in het parlement. Na de goedkeuring en publicatie in het Staatsblad worden dan de nieuwe regels van kracht.

© 2017 Kratos Law, een Belgische burg. CVBA. Alle rechten voorbehouden. * Kratos Law burg. CVBA vormt een kostengroepering met KPMG Belastingconsulenten burg. CVBA

Bron: KPMG