De economische wind waaide de afgelopen zes maanden gunstig. Dit zal zo blijven indien de federale regering erin slaagt om via enkele belangrijke hervormingen onze economische groei verder aan te zwengelen. Dit is de conclusie van onze halfjaarlijkse enquête bij onze sectorfederaties. Geen enkele sector verwacht een daling van de economische activiteit of van de investeringen en de rendabiliteit van onze ondernemingen en de werkgelegenheid blijven er toenemen. We moeten ons dan ook de volgende vraag stellen: zijn we hiermee tevreden of schakelen we een versnelling hoger?

De groei van de economische activiteit is in de loop van 2016 wereldwijd versneld, en recente conjunctuurindicatoren geven aan dat 2017 goed is ingezet. Om te beginnen zijn de wereldwijde financiële markten de jongste 12 maanden veel minder volatiel geworden, ondanks de toegenomen politieke volatiliteit. De recente verbetering van het economische klimaat is merkbaar in de resultaten van onze enquête. Wat de vooruitzichten voor de komende zes maanden betreft, is het de eerste keer in zes jaar dat geen enkele ondervraagde sector een daling van zijn activiteit verwacht. 33% van de sectoren verwacht een verbetering van de activiteit in de komende zes maanden en 67% een stabilisatie rond het huidige groeitempo.

Ook de rendabiliteit van onze ondernemingen is er beter aan toe: nog 43% van de ondervraagde sectoren vindt ze lager dan het historische niveau, terwijl 48% meent dat ze zich op dat langetermijngemiddelde bevindt. Wanneer we de prognoses bekijken, merken we dat de bedrijven denken dit grosso modo te kunnen vasthouden: 86% van de ondervraagde ondernemingen verwacht dat hun rendabiliteit in de komende zes maanden stabiel zal blijven, bijna 10% verwacht een stijging en bijna 5% een daling.

Op basis van de vooruitzichten mag er bovendien worden van uitgegaan dat de investeringen, vooral in innovatie, in hetzelfde tempo zullen blijven toenemen: 81% van de ondervraagde sectoren verwacht dat de investeringsdynamiek op hetzelfde peil zal blijven en 19% verwacht zelfs een versterking van de investeringsappetijt in de komende zes maanden. Op korte termijn zullen ook de overheidsinvesteringen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de algemene groei van de investeringen ondersteunen. Op langere termijn zou het Nationaal Pact voor strategische investeringen de investeringen in infrastructuur (publiek of privé) moeten bevorderen.

Onze enquête toont weinig verandering in de werkgelegenheidsvooruitzichten voor de komende zes maanden. Na een sterke daling tussen eind 2015 en begin 2016 (van 47% naar 18% pessimisten) is het percentage pessimisten met 24% constant gebleven tussen onze twee laatste enquêtes van eind 2016 en begin 2017. Dit keer is het percentage optimisten wat teruggevallen (van 19% tot 10%) ten voordele van de ondernemers die een stabilisatie van de werkgelegenheid verwachten (bijna 67%).

Samenvattend kan worden gesteld dat de Belgische economie op een mooi groeipad blijft. De negatieve effecten van de terroristische aanslagen zijn zo goed als weggeëbd (al valt het af te wachten of de recente verijdelde aanslag enige impact zal hebben). Voorts hebben het herstel van de internationale conjunctuur en de in België genomen maatregelen tot vermindering van de loonkostenhandicap zich vertaald in een aan kracht winnende en exportgeleide toename van de economische activiteit. De zes maanden geleden reeds door het VBO verwachte groei van jaargemiddeld 1,8% lijkt in 2017 dus zeker haalbaar. Als de externe risico’s die te maken hebben met de onzekerheid over de brexit en de protectionistische maatregelen van Trump onder controle blijven, kan de jaar-op-jaar groei tegen het einde van 2017 zelfs oplopen tot ongeveer 2%, om rond dat tempo te blijven schommelen in 2018.

En nu? Zijn we hiermee tevreden of willen we onze economische groei een extra duw in de rug geven? Enkele maatregelen zijn cruciaal als we kiezen voor optie twee: een verlaging van onze vennootschapsbelasting voor alle bedrijven – zowel kmo’s, middelgrote als grote bedrijven – , het terugdringen van de vele files én het invullen van de vele openstaande vacatures in onze Belgische ondernemingen. Dat is de optie die het VBO alvast verkiest.

Bron: VBO