Een campagne voor meer vrouwen in ICT en wetenschap

De FOD Economie start op donderdag 28 april (International Girls in ICT Day) de campagne #BeDigitalTogether, een sensibiliseringscampagne om meisjes en jonge vrouwen warm te maken voor een loopbaan in wetenschappen en ICT.

Terwijl onze maatschappij meer dan ooit gedigitaliseerd is, mag de arbeidsmarkt niet achterblijven. Digitale basiskennis, geavanceerde en algemene digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

Maar de cijfers tonen een duidelijk verschil tussen man en vrouw: in de Europese Unie bekleden vrouwen slechts 17 % van alle ICT-gerelateerde banen.

Om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de ICT-sector aan te pakken, start de FOD Economie vandaag, ter gelegenheid van de International Girls in ICT Day, de sensibiliseringscampagne #BeDigitalTogether met de bedoeling om vrouwen warm te maken voor digitale sectoren en beroepen.

De campagne past in de nationale strategie “Women in Digital”, gecoördineerd door de FOD Economie, en heeft als doel om het aandeel van vrouwen in STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering, Mathematics) te verhogen.

De strategie leunt op vijf essentiële pijlers:

  1. Ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector.
  2. De integratie bevorderen van vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of in de digitale sector.
  3. De grotere uitstroom van vrouwen in de digitale sector tegengaan.
  4. Nieuwe rolmodellen creëren.
  5. De genderkloof wegwerken bij specifieke doelgroepen.

De onlinecampagne loopt van 28 april 2022 tot en met 7 juni 2022 en wordt ondersteund met een website, filmpjes, voorbeelden van inclusieve initiatieven en inspirerende getuigenissen van vrouwen in de digitale sector.

“Het is tijd om meer vrouwen aan te trekken voor digitale beroepen. Dat is niet alleen belangrijk om gendergelijkheid te stimuleren, maar ook voor de economische ontwikkeling en de stijging van de tewerkstelling in België. Het gaat hier immers om de jobs van de toekomst” Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie

“In een maatschappij waarbij digitale kennis alsmaar belangrijker is, haken te veel meisjes af op school voor wat ICT-vaardigheden betreft. Het zijn dan ook de vrouwen die dreigen uit de boot te vallen in onze gedigitaliseerde samenleving, met veel problemen op de arbeidsmarkt tot gevolg. Het is belangrijk dat we vrouwen motiveren om ook voor technische en digitale richtingen te kiezen om die digitale kloof tussen man en vrouw te dichten. Niet enkel bij de studenten, maar ook bij vrouwen die al aan de slag zijn. De digitale revolutie moet niet voor een nieuwe kloof tussen man en vrouw zorgen.” Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Telecommunicatie

“Om ons model van sociale bescherming te garanderen, streven we tegen 2030 naar een arbeidsparticipatie van 80 %. Willen we dat bereiken in een maatschappij die steeds digitaler wordt, dan moeten we 11 miljoen Belgische mannen en vrouwen uitrusten met de juiste vaardigheden en competenties. Er moet bijzondere aandacht gaan naar de digitale inclusie van meisjes en vrouwen. De sensibiliseringscampagne, #BeDigitalTogether, is daarom vooral op hen gericht. België heeft geen gebrek aan bekwame vrouwen. Wetenschappelijke en technische beroepen hebben baat bij een grotere openheid voor vrouwen. Dat zou in een beweging helpen om het tekort aan talent waarmee onze technologiebedrijven te kampen hebben, terug te dringen.”  Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering.

Bron: FOD Economie