Burt Riské

Trends Business Information is al sinds de start in 2015 een trouwe partner van de vakbeurs Credit Expo. Tijdens hun vierde deelname als exposant kunnen de bezoekers op hun stand terecht voor actuele bedrijfsinformatie op de Belgische markt (zowel marketing- als financiële oplossingen). Recent kunt u trouwens bij Trends Business Information adresbestanden én kredietrapporten aanschaffen van ondernemingen die in het Groot-Hertogdom Luxemburg gevestigd zijn. Burt Riské is de door de wol geverfde General Manager met tonnen ervaring in de sector op de teller. “Handelsinformatie evolueert voortdurend. Veel mensen denken dat de nieuwe GDPR-wetgeving gaat zorgen voor een beperkter zicht op de situatie van een onderneming, maar niets is minder waar. Op onze stand leggen we graag uit waarom dat zo is.”

Ook over het nieuwe insolventierecht heeft Burt Riské een gespecialiseerde mening. De Belgische faillissementswet en de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen smolten onlangs samen tot één geheel en worden samen geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. Daarnaast werden punten grondig gewijzigd en een aantal punctuele aanpassingen aangebracht. De wet dateert van 11 augustus 2017 en trad op 1 mei 2018 in voege.

Toepassingsgebied

Burt Riské: “De notie ‘onderneming’ wordt aanzienlijk verruimd. Voorheen ging het enkel om ‘commerciële’ bedrijven. Voortaan worden elke natuurlijke persoon die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefent, inclusief zaakvoerders en bestuurders in bedrijven en vrije beroepen, als onderneming beschouwd. Dat is een belangrijke stap vooruit aangezien veel vrije beroepen met financiële moeilijkheden kampen. Ook elke rechtspersoon, zonder rekening te houden met het feit of die al dan niet een commerciële activiteit uitoefent, wordt nu als onderneming beschouwd. Vzw’s, landbouwvennootschappen en stichtingen zullen dus ook op de nieuwe wet beroep kunnen doen. Tenslotte wordt ook iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van de overheden, als onderneming beschouwd.”

Tweede kans

De nieuwe wet wil een snellere herstart van een nieuwe activiteit faciliteren, een betere ‘tweede kans’ voorzien en de stigmatisering een halt toeroepen. “Terwijl een faillissement eerder ook letterlijk als een ‘falen’ bestempeld werd, zullen gefailleerde ondernemers voortaan beschouwd worden als personen die ervaring opgedaan hebben, met een hogere slaagkans in de toekomst. Het betreft de zogenaamde ‘verschoonbaarheid’. Voorheen duurde het maanden of zelfs jaren vooraleer de ondernemer in kwestie vrijgesteld werd van schuld aan het faillissement. De nieuwe wet vervangt verschoonbaarheid door een snellere kwijtschelding van schulden,” legt Burt Riské uit.

Digitalisering

De wetgever heeft deze hervorming ook aangegrepen om verder in te zetten op een doorgedreven digitalisering van de insolventieprocedures. Zo zal het Centraal Register Solvabiliteit, dat in april 2017 het levenslicht zag, voortaan ook worden gebruikt als gegevensdatabank voor insolventieprocedures, andere dan het faillissement.

Vernieuwing minnelijk akkoord

Het minnelijk akkoord biedt een schuldeiser de garantie dat hij de reeds ontvangen bedragen mag houden. Wanneer dergelijke schikking uitvoerbaar verklaard wordt, kan de schuldeiser – indien de debiteur niets doet – de uitvoering voor de rechtbank afdwingen. “Een debiteur die in een moeilijke financiële situatie verkeert en zelf niet in staat is om orde op zaken te stellen, kan voortaan beroep doen op een bedrijfsbemiddelaar, die hem bij de onderhandeling van een akkoord met zijn schuldeisers helpt,” aldus Riské.

Grensoverschrijdende insolventie

In de nieuwe wet worden onder Impuls van de Europese Insolventieverordening van 2015 ook nieuwe regels ingevoerd in verband met grensoverschrijdende insolventie en in verband met vennootschapsgroepen, om tegemoet te komen aan een aantal praktische problemen die in dit verband kunnen rijzen.

Verruiming van de bestuurdersaansprakelijkheid

“Ook aan de bestuurdersaansprakelijkheid heeft de wetgever enkele wijzigingen aangebracht zodanig dat bestuurders van alle ondernemingen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Uiteraard zal deze nieuwe wet de statistieken inzake faillissementen beïnvloeden,” besluit Burt Riské.

www.trends-business-information.be

Credit Expo 2018 – stand nr. 20