Fraude kan diepe sporen nalaten in de cijfers van een onderneming. De gevolgen voor het imago en de marktpositie zijn moeilijker te berekenen, maar het mag duidelijk zijn dat er voor een bedrijf dat het slachtoffer is van fraude veel op het spel staat. Heeft u zichzelf al eens de vraag gesteld of uw bedrijf in staat is om fraude te voorkomen, te detecteren en er gepast op te reageren? Het effect van een goed geïmplementeerd fraudemodel is alvast aanzienlijk.

Ondernemingen die het slachtoffer worden van fraude kijken op tegen een kostenplaatje dat de laatste jaren alleen maar toeneemt. Gemiddeld bedraagt de schade nu zo’n 200.000 euro. Dat bleek uit een bevraging van het adviesbureau BDO. De fraudescore zorgt ervoor dat zulke catastrofale gevolgen uitblijven.

Niettemin blijft het moeilijk om een concreet bedrag te kleven op de schade van elk fraudegeval. “Sommige kosten zijn makkelijk te becijferen”, zegt Jens Verboven, Corporate Business Consultant bij Graydon. “Direct financieel verlies, maar ook boetes en dergelijke zijn vrij snel duidelijk. Dat is echter niet het geval bij imagoschade of gevolgen voor de marktpositie van een onderneming.”

Verboven wijst ter illustratie op de 500 à 600 wagens die jaarlijks verdwijnen in de leasingsector. “Als dat aantal kan worden teruggedrongen, kan het financieel voordeel makkelijk berekend worden. Louter op basis van onze data is er sprake van een predictiegraad van 50 à 70%. Combineren we dat met de interne data van klanten, dan kan het oplopen tot 80 en zelfs 90%. De hoeveelheid frauduleuze cases die we kunnen identificeren is dus enorm. Reken daar ook de extra ruimte bij die FTE’s krijgen om cases manueel te onderzoeken en je kan niet anders dan erkennen dat het effect aanzienlijk is.”

Expertise en technologie

Voorts is het belangrijk dat bedrijven frauderisico’s identificeren en rangschikken. Beoordelingen baseren zich enerzijds op interne input en anderzijds op externe factoren. Daarnaast is het ook belangrijk om deze risico’s regelmatig opnieuw te evalueren. Eveneens is het cruciaal om zowel de expertise als de juiste technologie in huis te halen om fraude te detecteren.

“De technologie is maar efficiënt als die ook goed gehanteerd wordt”, merkt Jens Verboven op. “Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in tools en technieken. Tegelijk maken ze zich zorgen over de implementatie. Een bevraging van PwC bracht aan het licht dat slechts 3 op de 10 bedrijven hierover tevreden is. Het toont aan dat technologie efficiënt inzetten om fraude te bestrijden geen evidentie is.”

Daarnaast is het essentieel om correct te reageren op fraude die wordt gedetecteerd. Het is een kritisch en fundamenteel onderdeel van een effectief anti-fraudeprogramma. “Het vermogen om de juiste combinatie van mensen, processen en technologie snel te mobiliseren, helpt om de potentiële schade te beperken.”

Interne reglementen voor iedereen

Bijna 60% van de ondernemingen die geconfronteerd werden met fraude en een onderzoek uitvoerden, konden hun situatie verbeteren en hun positie versterken. Wat opvalt in het onderzoek van PwC is dat bijna de helft van de respondenten geen onderzoek uitvoerde. Een derde rapporteerde het incident bij het bestuur.

“Laattijdig reageren zorgt mogelijk niet alleen voor nog meer schade, het kan een bedrijf zelfs in een brede crisis storten. Vast staat dat bedrijven die hun positie versterkten eerst een onderzoek uitvoerden. De kern van het probleem achterhalen, is de sleutel om verdere schade te voorkomen. Een externe partij die de fraude onderzoekt, kan daarbij helpen. Zeker als objectiviteit aangewezen is. Vervolgens komt het erop aan de interne controles te verbeteren en het beleid en de procedures bij te sturen waar nodig. En soms kan het zelfs om eenvoudige ingrepen gaan. Waar het op aankomt, zijn disciplinaire maatregelen. Interne reglementen in dit kader moeten voor iedereen gelden. Anders heeft het geen zin.”

Waar staat uw bedrijf inzake fraudebestrijding?

Het is belangrijk dat elk bedrijf kijkt waar het staat op het vlak van fraudebestrijding. “Ben je in staat om fraude te voorkomen, te detecteren en erop te reageren? Dat zijn belangrijke vragen die elke onderneming zich zou moeten stellen”, zegt Jens Verboven. “Wie dat nog niet gedaan heeft, moet nu actie ondernemen. Zelfs de beste anti-fraudeprogramma’s moeten voortdurend worden beoordeeld en bijgestuurd. Daders en methoden evolueren steeds. Daarom moeten ook de preventiemaatregelen worden aangepast om nieuwe risico’s op te vangen. Wie dat niet doet, stelt zich bloot aan deze risico’s en de stijgende kosten van fraude.”

Geen enkele onderneming is immuun voor fraude. Het is essentieel om na een incident een aantal moeilijke vragen te stellen. Een gebrek aan bewustzijn of inzicht vergroot slechts het frauderisico.

“Graydon wil met de ontwikkeling van de fraudescore eveneens een maatschappelijke rol opnemen. In tal van sectoren zijn we de vertrouwenspartner voor bedrijven. Als het mogelijk is om met federaties samen te werken om criminele fraude terug te dringen, dan willen we dat graag doen. Los van het commerciële luik is het onze ambitie om bij te dragen aan een bloeiende economie. Onder andere door bedrijven bij te staan bij het afwegen van de juiste beslissingen.”

Oproep

Intussen veranderen het gedrag en de patronen van fraudeurs continu. “Met ons fraudemodel en fraudescore willen we ondernemingen wapenen tegen deze praktijken. In die zin is het belangrijk om zoveel mogelijk cases te bestuderen. Ze voeden onze statistische modellen en optimaliseren de algoritmes. Daarom zou ik ook een oproep willen lanceren. Bezorg ons jullie fraudecases, zodat we nog beter in staat zijn om jullie te beschermen tegen fraudeurs.”

Bron: Graydon Blog