Uit de begrotingscijfers die aan het globaal beheer voor werknemers zijn voorgesteld, blijkt dat de sociale zekerheid van werknemers in 2022 zou uitkomen op een tekort van 3,4 miljard euro. Het gat dat in 2023 moet worden gedicht, zal naar verwachting iets minder dan 5,7 miljard euro bedragen.

De voorspellingen voor de periode 2024-2028 zijn zorgwekkend en laten opnieuw zien dat de uitgaven voor prestaties sneller lijken toe te nemen dan de ontvangsten uit bijdragen. De ontvangsten uit bijdragen, die meer dan 2/3 van de totale ontvangsten uitmaken, zijn niet voldoende. Die kloof tussen ontvangsten en uitgaven verergert het bestaande tekort en brengt de financiële houdbaarheid van ons socialezekerheidsstelsel in gevaar, zowel vandaag als voor de komende generaties. Naast de vergrijzende bevolking, is ook het grote aantal inactieven, waaronder de langdurig zieken, zorgwekkend.

Het huidige socialezekerheidstekort zou in de komende jaren nog groter worden. Het tekort, dat in 2022 3,4 miljard euro bedroeg, zou in 2028 oplopen tot 12 miljard euro!

“De sociale zekerheid staat voor heel wat uitdagingen als we ze performant willen houden en de financiering ervan op een duurzame manier willen garanderen voor de toekomst”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO en Monica De Jonghe, directeur-generaal & Executive Manager van het competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid van het VBO. “Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden moet er daarom dringend werk gemaakt worden van een serieuze pensioenhervorming, een duurzaam antwoord op de budgetexplosie in de gezondheidszorg en het verder inzetten op een tewerkstellingsgraad van 80% in de arbeidsmarkt.”

Bron: VBO