Het VBO heeft verschillende voorstellen voorgelegd aan de Taskforce die maatregelen uitwerkt om onze bedrijven in de economisch moeilijke situatie n.a.v. de recente aanslagen te ondersteunen.

De gebeurtenissen van 22 maart liggen vandaag een maand achter ons. Ons land probeert recht te krabbelen, maar dat is niet evident. De economische impact van de aanslagen is immers groot en gecibleerd. Zo is er een bbp-verlies van 0,1 à 0,2% en zijn er aanzienlijke directe effecten in een viertal sectoren, voornamelijk in en rond Brussel en Zaventem: de horeca, de evenementen- en vrijetijdssector, het passagiersvervoer in de luchtvaart en de kleinhandel. “Ons imago oppoetsen in het buitenland wordt een werk van lange adem”, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De federale regering heeft beslist om een Taskforce op te richten die moet nagaan welke maatregelen genomen moeten worden om onze bedrijven in deze economisch moeilijke situatie te ondersteunen. In dit kader stelt het VBO dan ook graag de volgende aanpak voor.

In de eerste plaats is het belangrijk dat er sprake is van een vlotte toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid door de interpretatie van het begrip ‘overmacht’ te versoepelen. Daarnaast zouden de door de sociale partners gevraagde aanpassingen in het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden snel doorgevoerd moeten worden. Het gaat dan naast de versoepeling van de toegangsvoorwaarden ook om de mogelijkheid om een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de minister van Werk. Deze voorstellen liggen momenteel ter bespreking in het parlement. Ook moet voor de periode van 1 april tot en met 1 september voor de regio Brussel en de regio Luchthaven economische werkloosheid voor bedienden toegelaten worden volgens dezelfde regels die vandaag van toepassing zijn voor arbeiders.

Vervolgens is het ook belangrijk dat er tijdelijk uitstel bekomen wordt van betalingen aan de RSZ en de RSVZ. Het moet ook mogelijk zijn om uitstel van voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting mogelijk te maken.

Uiteindelijk moet men werk maken van een grootscheepse campagne die het imago van België in het buitenland moet herstellen, mede door een beroep te doen op vooraanstaande buitenlandse vertegenwoordigers. In deze context zijn een spoedige heropbouw en een normalisatie van de toegang tot en het luchtverkeer in onze luchthaven van cruciaal belang. Het gaat dan immers niet alleen om ons imago, maar ook over het herstel van het vertrouwen en voor onze economie.

In een kleine open economie komen per definitie heel wat ondernemers in contact met buitenlandse klanten of leveranciers. Ondernemers willen daarom samen met de regering onze ambassadeurs in de wereld zijn“, zegt Timmermans. Hij is dan ook voorstander van een tweesporenaanpak.

Op korte termijn moeten we zuurstof geven aan wie in ademnood is. Dat zijn vooral onze kleinere ondernemingen in en rond Brussel. Op lange termijn moeten we ons besmeurd imago oppoetsen door onze rug te rechten en onze troeven op chauvinistische wijze naar voor te schuiven“, besluit hij.

Bron: vbo-feb.be