Wat is jouw Billtrust verhaal?

In juni 2022 werd ik benoemd tot Managing Director van de Europese activiteiten van Billtrust – daarvoor was ik Chief Technology Officer bij Order2Cash, een order-to-cash platform provider, die in februari 2022 werd overgenomen door Billtrust.

Gedurende vele jaren werkte ik in de debiteurenwereld en met SaaS, dus deze rol is echt iets voor mij. Ik ben enthousiast om het ongelooflijke team dat we hier bij Billtrust hebben te leiden en het bedrijf te begeleiden naar een nieuwe groeifase.

Hoe evolueert de markt voor e-facturatie?

De e-facturatiemarkt groeit snel naarmate de digitalisering in alle sectoren doorzet: er wordt verwacht dat hij tegen 2028 32,77 miljard euro zal bereiken. We zien deze groei ook terug in onze cijfers: het betalingsvolume steeg in 2022 op jaarbasis met 35% en de betalingen overschreden de 90 miljard euro.

Deze exponentiële stijging wordt aangedreven door de technologische vooruitgang en de vraag naar digitale oplossingen, maar ook, en dat is cruciaal, door veranderingen in de wetgeving. Over de hele wereld maken regeringen e-facturatie steeds vaker verplicht, om zo zakelijke transacties te vereenvoudigen, fraude te bestrijden en de btw-kloof te dichten. In de EU wordt ongeveer 1 biljoen euro aan btw-inkomsten geïnd, maar naar schatting hebben de lidstaten in 2020 93 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. In België bedroeg de btw-kloof 4 784 miljoen euro, bijna 14% van alle btw-inkomsten.

Wat zijn de wijzigingen in de wetgeving?

In de EU zal e-facturatie vanaf 2025 verplicht zijn voor grensoverschrijdende transacties en vanaf 2028 zal digitale rapportering verplicht zijn. Dat maakt deel uit van de nieuwe EU-richtlijn “BTW in het digitale tijdperk” (ViDA), die in december 2022 gepubliceerd werd en waarvan wordt beweerd dat het de grootste hervorming van de EU-btw-wetgeving in 30 jaar is.

Sommige EU-landen zijn echter al begonnen met de invoering van zulke wetgeving. B2G e-facturatie is verplicht in België, Frankrijk en sommige Duitse deelstaten, terwijl Polen, Italië en Luxemburg plannen voor nieuwe regels hebben aangekondigd. De wetgeving inzake B2B e-facturatie zal spoedig volgen: ons land streeft ernaar om B2B-facturatie tussen juli 2024-2025 te verplichten en Frankrijk zal zijn B2B-factuurregels stapsgewijs invoeren tussen nu en 2026.

In 2019 publiceerde het Verenigd Koninkrijk zijn Public Procurement Regulations (in reactie op een EU-richtlijn). Deze wetgeving stelt dat e-facturatie vanaf maart 2022 verplicht is voor organisaties die met hun Nationale Gezondheidsdienst samenwerken. Hoewel het VK natuurlijk niet gebonden is aan de nieuwe ViDA-regels, moeten Britse bedrijven zich ervan bewust zijn dat, wanneer ze handel drijven met bedrijven die in de EU gevestigd zijn, ze ervoor moeten zorgen dat zijzelf alsook eventuele magazijnen van derden aan de benodigde regelgevingen voldoen.

Ook buiten Europa werken landen als Argentinië en Brazilië met modellen voor e-facturatie voor en na de inklaring. In India zijn bedrijven met een jaaromzet van 10 crore Rs verplicht om elektronisch te factureren. De VS en Canada lopen momenteel achter op andere landen wat de invoering van wetgeving betreft, aangezien er in geen van beide landen een duidelijk mandaat bestaat. Canada gebruikt echter wel het PEPPOL-platform om B2G-transacties te ondersteunen.

Deze verschuiving naar elektronische facturatie kan gezien worden als onderdeel van de bredere beweging om het delen van gegevens te vereenvoudigen, en innovatie en economische groei te stimuleren. Dat is een gebied waarop de EU zich sterk richt met haar Europese gegevensstrategie, die bedoeld is om een interne markt voor gegevens te creëren waar informatie vrij, eerlijk en veilig kan gedeeld worden tussen sectoren. Vorige maand heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd om het voor bedrijven eenvoudiger te maken digitale instrumenten en processen te gebruiken in het vennootschapsrecht van de EU. Verwacht wordt dat dit ongeveer 437 miljoen euro aan administratieve lasten zal besparen.

Dergelijke wetgeving effent het pad voor nieuwe wetgeving. Digitalisering zal een rol spelen om de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn te verwezenlijken, iets waartoe ze zich engageerde in de Overeenkomt van Parijs. Natuurlijk heeft technologie ook haar eigen overwegingen inzake energie en hulpbronnen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken aan een duurzame toekomst.

Wat betekenen deze veranderingen voor bedrijven?

Alle bedrijven moeten de evoluerende wetgeving op de voet volgen, want aan niet-naleving ervan hangt een stevig prijskaartje. In India staat op het schenden van de regelgeving een boete van 100% van de belasting of INR 10.000, oftewel de hoogste van beide bedragen.

Maar bedrijven moeten naleving niet alleen zien als het ontlopen van boetes. E-facturatie is in het belang van een bedrijf, omdat het helpt fouten in facturen te verminderen, de verwerkingstijd te verkorten, de transparantie te vergroten en de cashflow te verbeteren. Het gebruik van de juiste e-facturatietools die het proces automatiseren, helpt het team ook om het werk te verlichten, wat tijd vrijmaakt voor belangrijkere taken en de werking van het bedrijf efficiënter maakt.

Wat zijn de gevolgen van e-facturatie voor het milieu?

E-facturatie speelt ook een rol bij het verminderen van de milieu-impact van een bedrijf. Door over te schakelen van papieren naar digitale facturatie bespaar je op papier, drukwerk en portokosten en bespaar je energie door een betere bedrijfsefficiëntie. Het is van cruciaal belang dat bedrijven zich bewust zijn van hun bredere impact op het milieu en deze aanpakken: gemiddeld is de uitstoot van de toeleveringsketen van een bedrijf 5,5 keer hoger dan de directe uitstoot van een bedrijf.

Naarmate de klimaatcrisis toeneemt, zullen deze milieuvoordelen alleen maar belangrijker worden. We zien nu al meer wetgeving rond ESG-verantwoordelijkheden: in januari van dit jaar werd de EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage voor bedrijven van kracht, die de regels voor sociale- en milieurapportage aanscherpt om zo de transparantie over de impact van bedrijven te vergroten.

Door de verstrengde rapporteringsregels en de toegenomen druk van zowel consument als industrie – en niet te vergeten onze morele plicht – moeten bedrijven alle mogelijke manieren onderzoeken waarmee ze hun duurzaamheid kunnen verbeteren en hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun impact op het milieu. Externe certificeringen zijn een goede manier om dit te begeleiden, zoals bijvoorbeeld de Bronze Ecovadis duurzaamheid rating die we bij Billtrust verworven hebben.