In juli 2020 werden 484 bedrijven failliet verklaard in België.

De faillissementen die in juli werden geregistreerd, leidden tot 1.061 verloren banen: 568 voltijdse banen, 311 deeltijdse banen en 182 loontrekkende werkgevers.

Dit zijn de sectoren met het grootste aantal faillissementen in juli: 172 faillissementen in de transportsector, 110 in de horeca, 109 in de handel en 73 in de bouwnijverheid.

Op gewestelijk niveau waren er 257 faillissementen in Vlaanderen, 134 in Wallonië en 93 in Brussel.

Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Wegens de genomen maatregelen tijdens de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande lockdown, beperkten de ondernemingsrechtbanken en griffies hun activiteiten tot 18 mei. Bovendien was tot 17 juni 2020 een tijdelijk moratorium van kracht om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Ondertussen hebben de ondernemingsrechtbanken geleidelijk hun activiteiten hernomen, maar voor de maanden juli en augustus dient bij de interpretatie van de cijfers rekening gehouden te worden met het gerechtelijk zomerreces. Gedurende deze periode blijven de rechtbanken weliswaar open, maar zijn er minder zittingen.

Bijgevolg mogen de actuele cijfers niet als een betrouwbare graadmeter voor de reële economische toestand beschouwd worden.

Bron: Statbel