Samenwerkingsverband van mensen dat met behulp van middelen en door middel van processen – op systematische wijze en/of conform procedures – in interactie met de omgeving één of meer doelen nastreeft. Organisaties kunnen op diverse wijzen nader worden onderverdeeld. Enkele voorbeelden van onderverdelingen die in de praktijk plaats vinden zijn:

  • organisaties met en zonder winststreven,
  • organisaties die voor de markt produceren versus organisaties die zonder tussenkomst van de markt, met andere woorden anders dan op ruilbasis, goederen en diensten voor de rechtstreekse behoeftebevrediging (van bepaalde leden) beschikbaar stellen,
  • permanente versus tijdelijke organisaties (projectorganisaties, comité),
  • indeling van organisaties naar de economische sectoren (primair, secundair, tertiair of quartair),
  • indeling van organisaties op basis van de SBI2008,
  • indeling op basis van één of meer logistieke principes zoals de plaats in de bedrijfskolom, de plaats in de supply chain, de specificiteit van het assortiment, de logistieke grondvorm of het KOOP / KCOP van de organisatie.
  • indeling van organisaties op basis van de juridische grondslag.

De eerste twee soorten onderverdelingen vallen vaak samen en kunnen bovendien nader uitgesplitst worden naar organisaties in de private en publieke sectorl, zie onderstaand schema: