Eind maart 2017 stond er 142,1 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen uit. Dit historisch hoogtepunt toont aan dat banken krediet blijven verlenen aan ondernemers die een goed onderbouwd kredietdossier kunnen voorleggen.

 

De hoge kredietomloop laat zich ook aflezen uit de kredietaanvragen. Zowel het aantal als het bedrag lag met een respectievelijke stijging van 6,9% en 8,2% in het eerste trimester van 2017 beduidend hoger dan in hetzelfde trimester van 2016.

 

Sinds de start van de metingen in 2009 is het aantal kredietaanvragen trouwens nog nooit zo sterk gestegen als nu. De grotere vraag naar kredieten zou kunnen verklaren waarom er iets meer weigeringen plaatsvonden in het eerste trimester van 2017 t.o.v. alle andere eerste trimesters.

 

Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen. Luc Vansteenkiste, voorzitter platform “Financiering van ondernemingen”: “In maart 2017 werd de omloop aan ondernemingskredieten naar een nieuw hoogtepunt van 142,1 miljard EUR getild. Verschillende factoren hebben hiertoe bijgedragen: een toename van de kredietvraag, de stabilisering van de kredietverleningscriteria, het aanhoudend lage rentepeil en het feit dat de ondernemers de evolutie van de toegankelijkheid tot kredietverlening als positief beschouwen. De banken blijven zich dus inzetten om te voldoen aan de behoefte aan financiering. Belangrijk is dat ondernemers een goed onderbouwd kredietdossier voorleggen, óók in economisch goede tijden zoals vandaag. Dan hebben ze alle kans om een krediet toegekend te krijgen.”

Kredietomloop blijft historisch hoog

 

In maart 2017 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten zijn hoogste niveau ooit met 142,1 miljard EUR.

 

 

Deze evolutie stemt overeen met de cijfers van de Nationale Bank van België (NBB). Daaruit  blijkt dat de omloop aan ondernemingskredieten in maart van dit jaar 124,9 miljard EUR bedraagt.Bovendien klimt de omloop in april 2017 verder naar een nieuw hoogtepunt: 125,9 miljard EUR.

 

Ondernemingen benutten kredietlijnen

 

In vergelijking met de voorgaande kwartalen en jaren maken de ondernemingen in het eerste kwartaal van 2017 intensiever gebruik van hun bestaande kredietlijnen. Zo nemen de ondernemingen in het eerste kwartaal van 2017 72,4% van de hun toegekende kredieten op. Een jaar eerder, in maart 2016, was dat nog 70%. Deze stijging is voornamelijk te danken aan het feit dat de grote ondernemingen meer gebruik maken van de hen toegekende kredieten.

 

 

Bron: Centrale voor krediet aan ondernemingen (CKO) / Nationale Bank van België (NBB)

 

Aanwendingsgraad van de toegestane kredieten per type vennootschap (in %)

2016Q1

2016Q2

2016Q3

2016Q4

2017Q1

Kleine vennootschappen

83,9

84

84

83,8

83,1

Middelgrote vennootschappen

70,4

74,7

74

72,7

72,9

Grote vennootschappen

50,9

52,3

50,8

54

55,3

Bron: Centrale voor krediet aan ondernemingen (CKO) / Nationale Bank van België (NBB)

 

De onderstaande grafiek toont aan dat het aandeel van kredieten op lange termijn steeds groter wordt. De ondernemingen trachten namelijk de lage rente op ondernemingskredieten voor een langere periode vast te leggen. Hierdoor is er minder “rotatie” in het kredietvolume en kan de totale kredietomloop nog steeds stijgen, ook al matigt de kredietproductie.

 

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

 

Kredietvraag en productie stijgen in aantal en bedrag

 

Het bedrag van de kredietaanvragen lag in het eerste trimester van 2017 hoger (8,2%) dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Het aantal kredietaanvragen steeg dan weer met 6,9%, een stijging die nog nooit zo uitgesproken was sinds de start van de metingen in 2009.

 

 

Het aantal verstrekte kredieten steeg in het eerste trimester van 2017 t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar met 4,5%. In bedrag is er sprake van een eerste nieuwe positieve evolutie sinds het eerste kwartaal van 2016, namelijk +5,3%.

 

 

Ondernemingskrediet blijft toegankelijk

 

In de BLS-enquête (Bank Lending Survey) van de NBB maken de banken gewag van een stabilisering van hun kredietverleningscriteria. Ook de Belgische ondernemers zelf geven aan lage kredietbelemmeringen te ervaren.

Een daling op de onderstaande grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

 

Op de grafiek zien we dat de banken hun kredietvoorwaarden vanaf het eerste kwartaal van 2013 aanhoudend hebben versoepeld en dus toegankelijk houden voor de ondernemingen.

 

Terwijl 28,5% van de ondernemers in het eerste kwartaal van 2013 de kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwden, is dit percentage in het eerste kwartaal van 2017 afgezwakt tot 5,3%.

 

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

 

Ondanks deze positieve evoluties ligt de weigeringsgraad in het eerste trimester van 2017 (samen met het eerste trimester van 2013) op het op één na hoogste niveau in vergelijking met alle eerste trimesters sinds de start van de metingen.

Vermoedelijk heeft de sterke stijging van de kredietaanvragen geleid tot de iets hogere weigeringsgraad.

 

 

Kredietverlening wordt nog steeds ondersteund door de lage rentetarieven

Volgens de NBB2 stabiliseerde de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in maart 2017 op een niveau van 1,63%. De lage rentetarieven blijven op die manier de kredietgroei ondersteunen.

 

Bron: Nationale Bank van België (NBB)

 

Meer informatie

 

Een overzicht van deze en andere cijfers kunt u terugvinden op de website www.financieringvanondernemingen.be.

Bron: Febelfin

1 Het verschil tussen de cijfers van Febelfin en de NBB kan worden verklaard doordat de verbinteniskredieten en de kredieten aan zelfstandigen worden meegerekend in de berekeningen van Febelfin en niet in die van de NBB.

2 Trimestrieel overzicht Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen.